За нас

Фондация „Наука за природата“ и Асоциация „Наука за природата“ са неправителствени организации в обществена полза, работещи за опазване и възстановяване на природните местообитания и видовете чрез научнообосновани методи и подходи. Ангажирането на местните общности в опазването на биологичното разнообразие е един от основните подходи, чрез които Фондацията и Асоциацията извършват дейността си.

Цел 

Устойчива консервация на биологичното разнообразие чрез въвличане на човека като неделима част от природата

Мисия
Опазване и възстановяване на природните местообитания и видове

Визия 
Балансирано взаимодействие между човека и природата