За нас

Фондация Наука за природата

Фондация „Наука за природата“ е неправителствена организация в обществена полза, работеща за опазване и възстановяване на природните местообитания и видовете чрез научнообосновани методи и подходи. Ангажирането на местните общности в опазването на биологичното разнообразие е един от основните подходи, чрез които Фондацията извършва дейността си.

Цел 

Устойчива консервация на биологичното разнообразие чрез въвличане на човека като неделима част от природата

Мисия
Опазване и възстановяване на природните местообитания и видове

Визия 
Балансирано взаимодействие между човека и природата

Контакти

ОФИС

София, ж.к. Яворов, бл. 73, ет. 4, ап. 7

+359 2 465 24 66

+359 877 774 230

info@sciencefornature.org