Новини

Проведе се визита на проект „Прилепи и хора – живот под един покрив“

Проведе се визита на проект „Прилепи и хора – живот под един покрив“

Миналата седмица екипът ни имаше удоволствието да се срещне с представител на европейската програма LIFE, благодарение на която “Живот под един покрив” не е само мечта, а реалност.

Прочети повече
Проведоха се две обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips в България

Проведоха се две обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips в България

На 09.03.2023 г. от 10.00 ч. в Американския научен център в София, ул. „Васил Петлешков“ №75, и на 10.03.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Балчик, в хотел „Мистрал“, ул. „Приморска“ №8Б, се проведоха обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips в България, в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0053-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Catopta thrips (Hübner, 1818) за периода 2019 – 2028 г.“. Проектът е финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Прочети повече
Приет е Планът за действие за опазване на популациите на тигровата пеперуда

Приет е Планът за действие за опазване на популациите на тигровата пеперуда

През 2022 г. Министерството на околната среда и водите прие План за действие за опазване на популациите на тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria). В създаването на Плана взеха участие експерти с дългогодишен опит и познания в проучването на вида – доц. д-р Стоян Бешков и Ана Нахирнич-Бешкова от Националния природонаучен музей при БАН. По време на разработването на Плана, екипът на Наука за природата приложи стратегия и насоки за формулирането на дейностите, така че всеки индикатор да бъде конкретен, измерим, реалистичен и постижим в 10-годишния период на действие на плана. Ключова роля в съставянето на Плана имаха и всички заинтересовани страни,...

Прочети повече
Проведоха се две обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на популациите на пеперудата Бяло-v

Проведоха се две обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на популациите на пеперудата Бяло-v

На 20.02.2023 г. в Американския научен център в София, и на 21.02.2023 г. в Туристическия информационен център в гр. Драгоман, се проведоха обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на популациите на пеперудата Бяло-v (Nymphalis vaualbum), в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0049-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Бяло-v (Nymphalis vaualbum) за периода 2019 – 2028 г.“.

Прочети повече
Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура „Маркиране на биотопни дървета по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.028-0001, с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Свиленград Ареал-2“

Прочети повече
Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура „Създаване на подходящи местообитания за целеви видове прилепи – предоставяне на изкуствени убежища, по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.028-0001, с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Свиленград Ареал-2“

Прочети повече
Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура „Маркиране на биотопни дървета по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.028-0001, с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Свиленград Ареал-2“

Прочети повече
Приключи второто издание на мини курса „Прилепите – биология, заплахи и опазване“

Приключи второто издание на мини курса „Прилепите – биология, заплахи и опазване“

В края на ноември и началото на декември проведохме 5 отворени лекции, посветени на единствените активно летящи бозайници. В мини курса се включиха 19 души на различна възраст и с различни интереси, но общото между тях бе любовта към природата и жаждата за нови знания. За нас беше радващо, че в курса се включиха значителен брой студенти – бъдещи колеги биолози и еколози, както и спелеолози, които искаха да научат повече за пещерните обитатели. Последната лекция се проведе пред Ръжишката пещера в Лакатник, като след това бяха идентифицирани прилепите в нея.

Прочети повече
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 25.11.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел „Свилена“ се проведе Междинна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“, на която бяха представени изпълнените до момента, както и предстоящите проектни дейности и резултати. Бяха излъчени и видеоклипове от работата на терен на експертите, ангажирани в полевите наблюдения на целевите за проекта видове земноводни, влечуги и прилепи.

Прочети повече
Прессъобщение

Прессъобщение

На 25.11.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел „Свилена“ ще се проведе Междинна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“, на която ще бъдат представени изпълнените до момента, както и предстоящите проектни дейности и резултати.

Прочети повече