Новини

Проведе се визита на проект „Прилепи и хора – живот под един покрив“

Проведе се визита на проект „Прилепи и хора – живот под един покрив“

Миналата седмица екипът ни имаше удоволствието да се срещне с представител на европейската програма LIFE, благодарение на която “Живот под един покрив” не е само мечта, а реалност.

Прочети повече
Проведоха се две обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips в България

Проведоха се две обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips в България

На 09.03.2023 г. от 10.00 ч. в Американския научен център в София, ул. „Васил Петлешков“ №75, и на 10.03.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Балчик, в хотел „Мистрал“, ул. „Приморска“ №8Б, се проведоха обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips в България, в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0053-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Catopta thrips (Hübner, 1818) за периода 2019 – 2028 г.“. Проектът е финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Прочети повече
Проведоха се две обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на популациите на пеперудата Бяло-v

Проведоха се две обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на популациите на пеперудата Бяло-v

На 20.02.2023 г. в Американския научен център в София, и на 21.02.2023 г. в Туристическия информационен център в гр. Драгоман, се проведоха обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на популациите на пеперудата Бяло-v (Nymphalis vaualbum), в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0049-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Бяло-v (Nymphalis vaualbum) за периода 2019 – 2028 г.“.

Прочети повече
Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура „Маркиране на биотопни дървета по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.028-0001, с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Свиленград Ареал-2“

Прочети повече
Приет е Планът за действие за опазване на египетския лешояд

Приет е Планът за действие за опазване на египетския лешояд

В началото на 2023 г. Министерството на околната среда и водите прие План за действие за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) в България за периода 2023 – 2032 г. В създаването на Плана взеха участие експерти с дългогодишен опит и познания в проучването на вида – д-р Стоян Николов, д-р Владимир Добрев, д-р Волен Аркумарев, д-р Добромир Добрев и Елица Иванова. Ключова роля в съставянето на Плана имаха и всички заинтересовани страни, които взеха участие в предварителни срещи преди разработване на Плана и по време обществените обсъждания. Благодарим на всички участници за ценния принос!

Прочети повече
Приет е Планът за действие за опазване на балканската дива коза

Приет е Планът за действие за опазване на балканската дива коза

В началото на 2023 г. Министерството на околната среда и водите прие План за действие за опазване на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanicа Bolkay, 1925) в България за периода 2023-2032 г. В създаването на Плана взеха участие експерти с дългогодишен опит и познания в проучването на вида – доц. д-р Диана Златанова, д-р Елица Попова. По време на разработването на Плана, екипът на Наука за природата приложи стратегия и насоки за формулирането на дейностите, така че всеки индикатор да бъде конкретен, измерим, реалистичен и постижим в 10-годишния период на действие на плана. Ключова роля в съставянето на Плана имаха...

Прочети повече
Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура „Създаване на подходящи местообитания за целеви видове прилепи – предоставяне на изкуствени убежища, по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.028-0001, с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Свиленград Ареал-2“

Прочети повече
Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура „Маркиране на биотопни дървета по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.028-0001, с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Свиленград Ареал-2“

Прочети повече
Приключи второто издание на мини курса „Прилепите – биология, заплахи и опазване“

Приключи второто издание на мини курса „Прилепите – биология, заплахи и опазване“

В края на ноември и началото на декември проведохме 5 отворени лекции, посветени на единствените активно летящи бозайници. В мини курса се включиха 19 души на различна възраст и с различни интереси, но общото между тях бе любовта към природата и жаждата за нови знания. За нас беше радващо, че в курса се включиха значителен брой студенти – бъдещи колеги биолози и еколози, както и спелеолози, които искаха да научат повече за пещерните обитатели. Последната лекция се проведе пред Ръжишката пещера в Лакатник, като след това бяха идентифицирани прилепите в нея.

Прочети повече
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 25.11.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел „Свилена“ се проведе Междинна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“, на която бяха представени изпълнените до момента, както и предстоящите проектни дейности и резултати. Бяха излъчени и видеоклипове от работата на терен на експертите, ангажирани в полевите наблюдения на целевите за проекта видове земноводни, влечуги и прилепи.

Прочети повече