Лалугерите се завръщат в природните паркове

През юни 2017 г. експерти от Фондация „Наука за природата“ и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания проведоха проучване на лалугерите в природните паркове „Витоша“, „Българка“, „Врачански Балкан“ и „Сините камъни“. През последните години в тях се провеждаше реинтродукция на този емблематичен вид, който е изчезнал от много планински местообитания в страната. Благодарение на финансиране от оперативна програма „Околна среда 2007-2014“ бяха извършени дейности по възстановяване на лалугерите, чрез реинтродукция и подпомагане на планинското животновъдство.
Нашето изследване показа успеха на тези дейности с намирането на жизнени колонии на лалугери в четирите парка. В ПП „Българка“ лалугерите са намерили подходящо местообитание в югоизточните склонове на вр. Исполин на 600 m от мястото на разселване. В ПП „Врачански Балкан“ колонията се разпространява на север по източните склонове на планината в посока на подучастък „Локвите“. В ПП „Витоша“ са заели площ на около 100 m от мястото на освобождаване, а в ПП „Сините камъни“ критично застрашената съществуваща колония се е увеличила и показва жизнени показатели със заемането на нови територии на около 1 km от мястото на реинтродукцията.
Изследването е част от дисертацията на Мария Качамакова (ИБЕИ – БАН) с научен ръководител д-р Йордан Кошев на тема „Адаптация на европейския лалугер (Spermophilus citellus) при транслокации на индивиди в България“.
Снимки от експедициите могат да се намерят на следните линкове:
ПП „Врачански Балкан“
ПП „Българка“ 
ПП „Сините камъни“ 
ПП „Витоша“