Биомониторинг в Национален парк „Централен Балкан“

През юли 2017 г. стартира петгодишен проект „Биомониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ на Фондация „Наука за природата“. Целта на проекта е:
Събиране и анализ на данни за разпространението и числеността на редки и застрашени видове на територията на националния парк.

Първите две полеви експедиции бяха проведени в паркови участъци „Карлово“ и „Калофер“. Тук накратко ви представяме резултатите от тях:

ЛАЛУГЕР (Spermophilus citellus). Наблюдавахме увеличаване на числеността и площта на трите посетени лалугерови колонии, дължащо се на продължаващата и добре планирана паша на домашни животни в мултифункционалната зона на парка.

ДИВА КОЗА (Rupicapra rupicapra). Единични кози и малки стада от 3 – 6 животни бяха наблюдавани на 3 места в парка. Забелязва се изместване на козите към места далеч от туристически пътеки (активно ползвани последните 1 – 2 месеца) в непристъпни райони и резервати, като „Джандема“ и „Северен Джандем“, в търсене на спокойствие. Екипът ни извърши подхранване със сол на 2 от местата, редовно обитавани от дивите кози с цел задържането им в спокойни и сигурни райони.

СКАЛЕН ОРЕЛ (Aquila chrysaetos). Открито беше ново гнездо на една от известните двойки в парка, в което родителите успешно отглеждат едно малко. То в момента активно тренира и до седмица ще направи първия си полет.

СОКОЛ СКИТНИК (Falco peregrinus). Младите соколи скитници, излюпени през тази година в парка, вече са независими и изучават билната зона в търсене на храна.

ЖЪЛТОКЛЮНА ГАРГА (Pyrhocorax pyrhocorax). Видът е изключително рядък – среща се само на няколко места в България, едното от които са скалите около водопада Райското пръскало. Колонията там се размножава успешно през тази година и част от птиците посещават пасищата край заслон „Ботев“ в търсене на храна.
МЕЧКА (Ursus arctos), ВЪЛК (Canis lupus) и БЛАГОРОДНИ ЕЛЕНИ (Cervus elaphus). Тези видове не бяха наблюдавани, но за тях бяха заложени 4 фотокапана, които ще помогнат за актуализиране на информацията за състоянието на популациите им.

Проектът е финансиран от „Фортис Фасилити“ ЕООД и се извършва с любезната подкрепа на Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“, за която искрено благодарим.