Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

1. Предмет на поканата:
„Изпълнение на дейности по организиране и провеждане на обществени обсъждания“ по проекти, изпълнявани от Сдружение „Асоциация наука за природата“ в девет обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Организиране и провеждане на обществени обсъждания по проект BG16M1OP002-3.020-0021-C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.“
Обособена позиция № 2 – Организиране и провеждане на обществени обсъждания по проект BG16M1OP002-3.020-0024-C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г.“
Обособена позиция № 3 – Организиране и провеждане на обществено обсъждане по проект BG16M1OP002-3.020-0026-C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Калописиев дланeкоренник (Dactylorhiza kalopisii E. Nelson) Месесточервен дланeкоренник (Dactylorhiza incarnata (L.) SOO) за периода 2019 – 2028 г.“
Обособена позиция № 4 – Организиране и провеждане на обществени обсъждания по проект BG16M1OP002-3.020-0049-C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Бяло – v (Nymphalis vaualbum) за периода 2019 – 2028 г.“
Обособена позиция № 5 – Организиране и провеждане на обществени обсъждания по проект BG16M1OP002-3.020-0053-C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на пеперудатa Catopta thrips (Hubner, 1818) за периода 2019 – 2028 г.“
Обособена позиция № 6 – Организиране и провеждане на обществени обсъждания по проект BG16M1OP002-3.020-0054-C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria) за периода 2019 – 2028 г.“
Обособена позиция № 7 – Организиране и провеждане на обществени обсъждания по проект BG16M1OP002-3.020-0056-C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019 – 2028 г.“
Обособена позиция № 8 – Организиране и провеждане на обществено обсъждане по проект BG16M1OP002-3.020-0057-C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019 – 2028 г.“
Обособена позиция № 9 – Организиране и провеждане на обществено обсъждане по проект BG16M1OP002-3.020-0058-C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Татарско диво зеле (Crambe tataria) за периода 2019 – 2028 г.“

2. Правно основание на реда за възлагане: чл.50 ал.1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) във връзка с Постановление № 160/ 2016 г. от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове (ПМС № 160/2016 г.).
3. Срок за подаване на офертите:
До дата: 09 /11/ 2020 г. Час: 23:59
4. Начин на подаване на офертите:
Офертите следва да бъдат подадени през потребителския профил на кандидатите при
правилата за работа с платформата Информационна система за управление и наблюдение на
средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН).
Офертите се получават по електронен път на посочения в поканата електронен адрес.
ВАЖНО: при участие с оферта за повече от една обособена позиция, всеки кандидат следва да окомплектова отделни оферти с изискуемите за това документи, за които да обозначи за коя обособена позиция се отнасят.
5. Дата и място на отваряне на офертите:
Офертите се предоставят за отваряне и разглеждане на определената оценителна комисия на следващия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, в 09:00 часа, на адреса Възложителя.
6. Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея:
1.http://www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България
2 https://sciencefornature.org (интернет адреса на бенефициента в случай, че има такъв)

7. Срок на валидност на офертите:
60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите

Документи за кандидатстване

  1. Публична покана
  2. Технически спецификации
  3. Методика за оценка
  4. Договор
  5. Образци