Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

1. Предмет на поканата:
„Осигуряване на експертна правна помощ и съдействие при реализиране на проектно предложение ИСУН № BG16M1OP002-3.028-0001-С01, с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“

2. Срок за подаване на офертите:
До дата: 16 /12/ 2020 г. Час: 23:59
3. Описание:
Обектът на настоящата покана е „услуги“, които се възлагат за изпълнение с договор, при спазване на условията на финансиращата програма. Всяка възлагана услуга в рамките на предмета на поканата следва правилата, особеностите и изискванията за изпълнение на всеки конкретен договор и правилата на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.
В рамките на възлаганите услуги се предвижда предоставянето на юридическа помощ, при спазване на приложимото национално законодателство.
Място на изпълнение: Р България
Срокът за изпълнение на дейността е 38 (тридесет и осем) месеца от сключване на договор, но не по-късно от 31.12.2023 г.
Tочните изисквания и специфики във връзка с начина на изпълнение на услугата са предоставени в приложената Техническа спецификация.

Документи за кандидатстване може да свалите от този линк.