Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

„Изпълнение на дейности по организация и управление по време на реализиране на дейностите по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.028-0001-С01, с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“

1. Дейностите по проеката са следните:
1. Управление на проекта;
2. Координация на работата между отделни изпълнители;
3.Осъществяване на административен контрол на дейностите;
4. Комуникация и докладване на напредъка по проекта към Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“;
5.Докладване изпълнението на проекта към Възложителя и към партньорите.

В резултат на успешното изпълнение на дейността се очаква да се постигнат:
1) Осигурено ефективно управление на проекта съгласно указанията на УО на ОПОС;
2) Успешно отчетен проект без налагане на корекции и санкции от страна на УО на ОПОС;
3) Осигурена подкрепа за подобряване природозащитното състояние на видовете южна блатна костенурка (Mauremys caspica), червенокоремна бумка (Bombina bombina), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник (Myotis blythii), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis), широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), дългоух нощник (Myotis bechsteinii).

2. Срок за подаване на офертите:

До дата:    19/02/2021 г.        Час: 23:59

3. Начин на подаване на офертите:

Офертите следва да бъдат подадени през потребителския профил на кандидатите при правилата за работа с платформата Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН).

Офертите се получават по електронен път на посочения в поканата електронен адрес.

4. Дата и място на отваряне на офертите:

Офертите се предоставят за отваряне и разглеждане на определената оценителна комисия на следващия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, в 09:00 часа, на адреса на Възложителя.

5. Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея:

1.http://www.eufunds.bg  интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

2. https://sciencefornature.org

Документи за кандидатстване може да свалите от този линк.