Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

1. Предмет на поръчката:

„Изпълнение на дейности по разработване на планове за действие за опазване на популации на видове по проекти“, изпълнявани от Сдружение „Асоциация наука за природата“, в девет обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Разработване на план за действие за опазване на популациите на Балканска дива коза  (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г. по проект BG16M1OP002-3.020-0021-C01

Обособена позиция № 2 – Разработване на план за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г. по проект BG16M1OP002-3.020-0024-C01

Обособена позиция № 3 – Разработване на план за действие за опазване на популациите на Калописиев дланeкоренник (Dactylorhiza kalopisii E. Nelson) Месесточервен дланeкоренник (Dactylorhiza incarnata (L.) SOO) за периода 2019 – 2028 г. по проект BG16M1OP002-3.020-0026-C01

Обособена позиция № 4 – Разработване на план за действие за опазване на популациите на Бяло – v (Nymphalis vaualbum) за периода 2019 – 2028 г. по проект BG16M1OP002-3.020-0049-C01

Обособена позиция № 5 – Разработване на план за действие за опазване на популациите на пеперудатa  Catopta thrips (Hubner, 1818) за периода 2019 – 2028 г. по проект BG16M1OP002-3.020-0053-C01

Обособена позиция № 6 –  Разработване на план за действие за опазване на популациите на Тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria) за периода 2019 – 2028 г. по проект BG16M1OP002-3.020-0054-C01

Обособена позиция № 7 – Разработване на план за действие за опазване на популациите на Поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019 – 2028 г. по проект BG16M1OP002-3.020-0056-C01

Обособена позиция № 8 – Разработване на план за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019 – 2028 г. по проект BG16M1OP002-3.020-0057-C01

Обособена позиция № 9 – Разработване на план за действие за опазване на популациите на Татарско диво зеле (Crambe tataria) за периода 2019 – 2028 г. по проект BG16M1OP002-3.020-0058-C01

2.  Правно основание на реда за възлагане: чл.50 ал.1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) във връзка с Постановление № 160/ 2016 г.  от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове (ПМС № 160/2016 г.).

3. Срок за подаване на офертите:

До дата:    12/02/2021 г.        Час: 23:59

4. Начин на подаване на офертите:

Офертите следва да бъдат подадени през потребителския профил на кандидатите при правилата за работа с платформата Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН).

Офертите се получават по електронен път на посочения в поканата електронен адрес.

ВАЖНО: при участие с оферта за повече от една обособена позиция, всеки кандидат следва да окомплектова отделни оферти с изискуемите за това документи, за които да обозначи за коя обособена позиция се отнасят. Възложителят ще сключи отделен договор за всяка обособена позиция.

5. Дата и място на отваряне на офертите:

Офертите се предоставят за отваряне и разглеждане на определената оценителна комисия на следващия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, в 09:00 часа, на адреса на Възложителя.

6. Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея:

1.http://www.eufunds.bg  интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

2. https://sciencefornature.org

7. Срок на валидност на офертите:

60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите

Документи за кандидатстване може да свалите от този линк.