Публични покани по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Асоциация наука за природата обявява следните публични покани:

Предмет на предвидената процедура Крайна дата за подаване на оферти Документи
1 „Изработка на образователно мобилно приложение и доставка на таблети“ по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.028-0001, с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Свиленград Ареал-2“ 06.05.2021 Преглед
2 „Изпълнение на дейности по възстановяване на стари чешми, модифициране на стари и изоставени сгради и оформяне на естествени понижения в релефа” по проект Хабитат „Сакар“ № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” 06.05.2021 Преглед
3 „Изработване и разпространение на печатни и комуникационни материали по проект с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“ 06.05.2021 Преглед
4 „Работа със заинтересовани страни по проект с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“ 06.05.2021 Преглед
5 „Информационна кампания в медиите, насочена към заинтересованите страни по време на реализиране на дейностите по проект с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 – „Подобряване на природозащитното състоя-ние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“. 06.05.2021 Преглед
6 „Провеждане на наблюдение на целеви видове прилепи, земноводни и влечуги и техните местообитания“ по проект Хабитат „Сакар“ № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” 07.05.2021 Преглед
7 „Доставка на специализирано оборудване за целеви видове прилепи, земноводни и влечуги и техните местообитания“ по проект Хабитат „Сакар“ № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” 07.05.2021 Преглед

Документи за кандидатстване може да свалите от този линк.