Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ


Предмет на предвидената процедура

„Доставка на специализирано оборудване за целеви видове прилепи, земноводни и влечуги и техните местообитания“ по проект Хабитат „Сакар“ № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”

Описание
Услугите са предвидени като Дейности 1 и 2 за изпълнение по проект № BG16M1OP002-3.028-0001-C01 Хабитат „Сакар“. Точните изисквания и специфики във връзка с начина на изпълнение на услугата са предоставени в приложените Технически спецификации.

Крайна дата за подаване на оферти
18.05.2021

Документи за участие

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/0107d14f-cad4-4672-8c9e-3a8879db3c5e