Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ


Предмет на предвидената процедура

„Осигуряване на правна помощ при реализиране на проектно предложение ИСУН № BG16M1OP002-3.030-0002, с наименование Хабитат „Дунав“ по процедура BG16M1OP002-3.030 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“

Описание
Oбектът на настоящата покана е „услуги“, които се възлагат за изпълнение с договор, при спазване на условията на финансиращата програма. Всяка възлагана услуга в рамките на предмета на поканата следва правилата, особеностите и изискванията за изпълнение на всеки конкретен договор и правилата на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. В рамките на възлаганите услуги се предвижда предоставянето на юридическа помощ, при спазване на приложимото национално законодателство. Място на изпълнение: Р България Срокът за изпълнение на дейността е 38 (тридесет и осем) месеца от сключване на договор, но не по-късно от 06.06.2024 г. Tочните изисквания и специфики във връзка с начина на изпълнение на услугата са предоставени в приложената Техническа спецификация.

Крайна дата за подаване на оферти
20.05.2021

Документи за участие

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/9618f596-bfcf-46e9-bd37-dffdfa4ae92b