Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ


Предмет на предвидената процедура

„Изработване и разпространение на печатни и комуникационни материали по проект №: BG16M1OP002-3.030-0002 – „Хабитат Дунав“ по процедура BG16M1OP002-3.030 – МИГ Белене-Никопол “Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”
Описание
В рамките на възлаганите услуги се предвижда предоставянето на услуги, групирани в дейности според тяхната насоченост: 1) Изработване на учебни помагала; 2) Изработване на общ наръчник за опазване на видовете; 3) Изработване и разпространение на печатни информационни материали; 4) Изработване на книга; 5) Създаване на страници в социални медии; 6) Рекламни банери.
Крайна дата за подаване на оферти
03.07.2021

Документи за участие

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/DetailsDownload/16abece2-2110-4479-afca-02bb104ec8fc?type=ContractProcurementPlan&fileKey=4967e9fe-c292-4d09-877d-5b6149e31ff1