Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ


Предмет на предвидената процедура

„Доставка на специализирано оборудване за целеви видове прилепи, земноводни и влечуги и техните местообитания“ по проект Хабитат „Дунав“ № BG16M1OP002-3.030-0002-C01, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”.
 Описание
Обектът на настоящата покана е „доставки“, които се възлагат за изпълнение с договор, при спазване на условията на финансиращата програма. Всяка възлагана дейност в рамките на предмета на поканата следва правилата, особеностите и изискванията за изпълнение сключения административен договор за безвъзмездна финансова помощ и правилата на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Крайна дата за подаване на оферти
06.07.2021

Документи за участие

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/DetailsDownload/16abece2-2110-4479-afca-02bb104ec8fc?type=ContractProcurementPlan&fileKey=4967e9fe-c292-4d09-877d-5b6149e31ff1