Публични покани по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Асоциация наука за природата обявява следните публични покани:

Предмет на предвидената процедура Крайна дата за подаване на оферти Документи
1 „Изпълнение на дейности по организация и управление по време на реализиране на дейностите по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.030-0002-C01, с наименование Хабитат „Дунав“ по процедура BG16M1OP002-3.030 МИГ Белене – Никопол „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол“ 01.07.2021 Преглед
2 „Работа със заинтересовани страни по проект № BG16M1OP002-3.030-0002 „Хабитат Дунав“ по процедура BG16M1OP002-3.030 МИГ Белене-Никопол „Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” 01.07.2021 Преглед
3 „Провеждане на наблюдение на целеви видове прилепи, земноводни и влечуги и техните местообитания“ по проект Хабитат „Дунав“ № BG16M1OP002-3.030-0002-C01, финансиран по оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” 01.07.2021 Преглед

Документи за кандидатстване може да свалите от този интернет адрес.