Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ


Предмет на предвидената процедура

„Изпълнение на дейности по възстановяване на стари чешми, модифициране на стари и изоставени сгради и оформяне на естествени понижения в релефа” по проект Хабитат „Сакар“ № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”

Описание
В обхвата на поканата са следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изпълнение на дейности по възстановяване на стари чешми“ Обособена позиция №2: „Изпълнение на дейности по модифициране на стари и изоставени сгради“ Обособена позиция №3:„Изпълнение на дейности по оформяне на естествени понижения в релефа“ Точните изисквания към условията за изпълнение и спецификите в предмета на възлаганите дейности са посочени в приложената техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана, и са задължителни за всички кандидати и за избрания изпълнител.

Крайна дата за подаване на оферти
27.08.2021

Документи за участие

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/DetailsDownload/b3a1402f-2d1e-4334-845b-ecfaa7831cb5?type=ContractProcurementPlan&fileKey=ec3168be-275b-4e90-9d45-e504065660e5