Съобщение до медиите

Съобщение до медиите

Проект № BG16M1OP002-3.028-0001-C01 Хабитат „Сакар“

Кратко описание на проекта

Проектът е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване на ЗЗ „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“, в територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

Чрез изпълнението на дейностите, включени в него, ще бъде осигурена подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на 1 вид влечуго – южна блатна костенурка, 1 вид земноводно – червенокоремна бумка, и 9 вида прилепи – подковонос на Мехели, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям нощник, широкоух прилеп, дългоух нощник.

Планирани са 16 дейности, които са насочени към показателите, по които целевите видове са определени в „Неблагоприятно-незадоволително“ състояние в докладите за състоянието и оценка на природозащитния им статус.

Две дейности предвиждат провеждане на наблюдение на целевите видове и техните местообитания за преодоляване на една от най-сериозните заплахи – липсата на достатъчно информация. Заплахата не позволява правилна оценка на природозащитно състояние на видовете и планирането на правилни управленски мерки. Поради тази причина тези дейности са равносилни на консервационните, защото решават един от основните проблеми – липсата на информация.

Седем дейности са консервационни с пряко въздействие за подобряване на местообитания на видове (създаване на противопожарни депа и обучения за заинтересованите страни, прочистване на пътища и просеки, изкуствени убежища за прилепи, възстановяване на стари чешми, влажни зони, модифициране на сгради и маркиране на биотопни (хабитатни) дървета).

Цел на проекта

Целта на проекта е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000. Планираните дейности целят преодоляване/ намаляване на негативния ефект на идентифицирани заплахи по отношение на целевите видове, съгласно докладите за тях, публикувани в информационната система за защитените зони от мрежата Натура 2000.

Дейности 1 и 2. Провеждане на наблюдения на целеви видове земноводни и влечуги и техните местообитания и Провеждане на наблюдения на целеви видове прилепи и техните местообитания.

Дейност 1 е насочена към целевите видове земноводни и влечуги.

Дейност 2 е насочена към целевите видове прилепи. Липсата на информация за целевите видове е заплаха, която не позволява да се направи коректно заключение за тяхното природозащитно състояние за техните местообитания, както и да се планират и изпълняват подходящи консервационни дейности. В този смисъл дейностите по наблюдение са равносилни на консервационните дейности.

Целта на проучвателните дейности е да се осигури научна основа за анализ и вземане на информирани решения за опазване и управление на видовете и местообитанията им.

Продължителност на дейностите: 24 месеца за всяка

Дейност 3. Създаване на подходящи местообитания за целеви видове прилепи – предоставяне на изкуствени убежища

Дейността предвижда поставянето на 1000 бр. къщички за прилепи в два типа подходящи местообитания. В горските местообитания (на ствола на дървета), къщичките имитират хралупи и цепки в кората. В подземните местообитания (пещери, сгради, мостове и др.) те имитират естествени кухини. Тя е насочена към 3 от целевите видове прилепи, избрани за индикатори по проекта, както следва: дългоух нощник (Myotis bechsteinii) в защитена зона BG0001032 Родопи – Източни, голям нощник (Myotis myotis) и остроух нощник (Myotis blythii) в защитена зона BG0000212 „Сакар“.

Дейността ще се изпълнява в общински имоти

Продължителност на дейността: 24 месеца

Дейност 4. Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни

Дейността е насочена към вида южна блатна костенурка (Mauremys caspica). Като цяло пожарите са сред основните заплахи за земноводни и влечуги, установени и на национално ниво по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ на МОСВ, а именно „Пожари“. Дейността цели преодоляване на тази заплаха – свеждане до минимум увреждането и унищожаването на местообитания на целевия вид и директното унищожаване на екземпляри от вида в резултат от пожари, на територията на защитената зона.

Предвидени са три поддейности:

• Закупуване и доставка на противопожарно оборудване и създаване на противопожарни депа. Ще бъдат създадени 6 противопожарни депа в общински сгради в селата Сладун и Маточина, които се намират в непосредствена близост до ЗЗ BG0000217 „Ждрелото на река Тунджа“. В тях ще се съхранява закупеното противопожарно оборудване.

• Разработване на протокол за реакция и координация при констатиране на пожари, на база на който ще се използва оборудването.

• Обучения за местните заинтересовани страни. Ще бъдат организирани обучения за местните заинтересовани страни за действие при пожари. В рамките на обученията ще бъде представен разработеният протокол за реакция и координация при констатиране на пожари и начините за работа със закупеното оборудване. За участие в обученията ще поканени и местните пожарникари.

Естеството на дейността изисква тя да се извършва в населени места. В целевата ЗЗ BG0000217 „Ждрелото на река Тунджа“ обаче няма населени места. По тази причина дейността е планирана в населени места в непосредствена близост до зоната – селата Сладун и Маточина.

Продължителност на дейността: 26 месеца

Дейност 5. Изпълнение на противопожарни дейности – прочистване на пътища и просеки

Дейността е насочена към вида южна блатна костенурка (Mauremys caspica). С изпълнение на настоящата дейност ще се намали ефекта от заплахите, довели до негативната оценка на природозащитното състояние на вида при предходното картиране. Дейността включва прочистване на пътища и просеки, които са определени като важни от противопожарна гледна точка. Чрез прекъсване на връзките от избуяла растителност се постига превантивен ефект. При възникване на пожар се ограничава възможността той да се разрасне и прехвърли в съседни имоти. Това ще има пряк ефект за увеличаване на популацията на вида в зоната.

Продължителност на дейността: 24 месеца

Дейност 6. Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – възстановяване на стари чешми

Ще бъдат възстановени 5 чешми в целевата територия, които към настоящия момент са деградирали и/или със слаб воден отток. Чешмите са места с висока концентрация на биоразнообразие. В миналото тези чешми са създадени с цел да обслужват стадата домашни животни (говеда, коне, овце, кози). Днес освен вода за домашните и диви животни, те осигуряват ловно пространство за прилепите, поради струпването на насекоми около водната повърхност. Концентрацията на добитък (домашни животни) за водопой също е причината за струпване на насекоми и съответно повишаване на хранителната база за прилепите. Възстановяването на чешмите ще допринесе за увеличаване на възможностите за хранене на прилепите – съответно на общото природозащитно състояние на видовете.

Продължителност на дейността: 24 месеца

Дейност 7. Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – модифициране на стари и изоставени сгради

Прилепите в България използват разнообразни убежища, освен в пещери и в различни части на дърветата (хралупи, цепнатини под кората на дърветата). Може да обитават укрития, създадени от човека – изоставени и обитаеми жилищни и промишлени сгради, подземни бункери, мостове и други. Убежищата са важни за прилепите, защото през лятото там женските индивиди раждат и отглеждат малките си, през есента се използват за намиране на партньори и копулация, а през зимата те са нужни за презимуване на колониите, които са в състояние на хибернация. Изоставените бункери и други стари сгради са подходящо убежище за пещерните видове прилепи, тъй като те наподобяват пещерите – намират се под земята, температурата е сравнително постоянна и присъствието на хора е минимално, по този начин прилепите не са обезпокоявани. В рамките на подготовката на проекта бяха намерени и картирани над 50 бункера/изоставени сгради, като някои от тях вече са населени от прилепи. В рамките на дейността се предвижда да се подобрят условията в 15 убежища за прилепи, което да допринесе за увеличаване на тяхната популация.

Продължителност на дейността: 24 месеца

Дейност 8. Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – оформяне на естествени понижения в релефа

Целта на дейността е да се увеличи броят/площта на подходящите за обитаване водоеми със стоящи води, общата площ на потенциалното местообитание и ефективно заетите територии от вида в защитената зона, както и да се създадат условия за нарастване на обилието на вида в защитената зона. Ще бъдат използвани 29 броя понижения в релефа и чрез малки изкопи ще бъдат оформени влажни зони със стоящи води с размери около 30 m2 (±5%). Влажната зона ще бъде оформена по начин, който да спомогне образуването на естествена биоценоза. Ще се използват естествени материали и само местна растителност.

Продължителност на дейността: 25 месеца

Дейност 9. Маркиране на биотопни дървета

За вида дългоух нощник (M. bechsteinii) дърветата са важни, тъй като женските индивиди формират малки родилни колонии в цепнатини на кората и хралупи на дърветата, а мъжките живеят поединично или могат да се присъединят към колонията. За всички останали прилепи плодните дървета осигуряват хранителна база от насекоми по време на важен за прилепите период – подготовката за хибернация. Не всяко дърво е подходящо за убежище на прилепи, то трябва да има следните характеристики:

• Голям размер – с диаметър на ствола над 30 см;
• Дървета ветерани – стари, с размери близки до максималните за съответния вид;
• Дървета с голяма стабилност – здрава обвивка на стъблото и добра коренова система, които могат да останат дълго време на корен;
• Дървета с хралупи – едро размерни дървета, които в горните 20% от височината на стъблото имат сърцевинно или външно гниене, в резултат на което се формират хралупи;
• Дървета, в които части от кората са отделени от стъблото и осигуряват пукнатини, цепнатини и пространства зад отделената кора;
• Дървесни видове с единично участие в състава на насаждението – това допринася за увеличаване на видовото разнообразие;
• Плодни дървета – те концентрират биологични видове (например насекоми и съответно прилепи) по време на зреенето на плодовете.
Дървета с подобни характеристики се наричат биотопни. Те могат да са мъртви или живи, като и двата варианта са изключително важни поради специфичните им характеристики, нужни за живота на прилепите.
Изпълнението на дейността преминава през следните етапи:
• Осъществяване на проучване за локализиране и описване на биотопни дървета;
• Маркиране на намерените дървета с траен знак разпознаваем за горските служители и посетители.

Продължителност на дейността: 25 месеца

Дейност 10. Изработване и разпространение на печатни и комуникационни материали

Дейността е насочена към всички целеви видове по проекта. Тя ще спомогне за осигуряване на превенция и свеждане до минимум на отрицателните въздействия и заплахи, свързани с човешката дейност, като пожари, замърсявания унищожаване на местообитания (пещери, влажни зони, биотопни дървета).

Продължителност на дейността: 28 месеца

Дейност 11. Работа със заинтересовани страни

Работата със заинтересованите страни включва два специфични анализа: анализ на заинтересованите страни и социологическо проучване за степента на информираност за целевите видове и техните местообитания и за нагласите към тях. Тези анализи ще ни дадат основа за поднасяне по подходящ начин на информацията, от която местните хора имат нужда.

По този начин заедно е противодействаме на голяма част от заплахите, идентифицирани по отношение на целевите видове. Често те са провокирани от човешкото отношение и поведение, например:

• За южната блатна костенурка, в ЗЗ Река Марица – пожари и замърсявания с локален характер, а в ЗЗ „Ждрелото на река Тунджа“ – пожари;
• За червенокоремната бумка, в ЗЗ „Река Марица“ – пожари и замърсявания с локален характер, а в ЗЗ „Ждрелото на река Тунджа“ и „Сакар“ – пожари.

За различните видове прилепи на територията на МИГ „Свиленград Ареал“, голяма част от неблагоприятните оценки са свързани с липса на достатъчно информация.

В резултат от работата със заинтересованите страни ще се осигури по-голяма разпознаваемост на видовете, и подкрепа при изпълнение на дейности, свързани с подобряване на познанията за тях.

В допълнение ще се осигури подкрепа за изпълнение на останалите дейности по проекта насочени към тези видове, както и устойчивост на резултатите от тях, чрез повишаване на обществената информираност и възпитаване на отговорно отношение към природата и целевите видове.

Продължителност на дейността: 28 месеца

Дейност 12. Информационна кампания в медиите, насочена към заинтересованите страни

Дейността ще допринесе за подобряване на състоянието на целевите видове на територията на МИГ „Свиленград Ареал“ чрез повишаване на информираността на населението и заинтересованите страни и възпитаване на отговорно отношение към целевите видове.

Продължителност на дейността: 28 месеца

Дейност 13. Таблети с вградено образователно мобилно приложение

В рамките на дейността се предвижда създаване на мобилно приложение с информация за целевите видове, техните местообитания и Натура 2000 зоните. Приложението ще бъде инсталирано на таблети (1100 бр.), които ще бъдат подарени на ученици от региона. На таблетите ще бъдат качени и всички документи, свързани с проекта и засягащи целевата група. Устройствата ще могат да се ползват и за онлайн обучение по учебните предмети.

Продължителност на дейността: 28 месеца

Дейност 14. Изпълнение на мерки за информация и комуникация

Ролята на мерките за информация и комуникация е да разяснят целта на проекта, ползата му за обществеността и подкрепата на ЕС и фондовете за осъществяването му.

Продължителност на дейността: 38 месеца

Дейност 15. Спомагателни дейности – осигуряване на правна помощ

Мащабите на проекта налагат включване на изпълнители, които да оказват съдействие на бенефициента и партньора по проекта чрез изготвяне на проекта, подготовка на документацията за външно възлагане по ПМС и чрез предоставяне на консултации по време на изпълнението на проектните дейности.

Продължителност на дейността: 38 месеца

Дейност 16. Организация и управление на проекта

Дейността включва всички дейности, от които зависи коректното изпълнение на проекта. Управлението се изразява в административно и финансово организиране на дейностите по проекта.

Продължителност на дейността: 38 месеца