Стартираща пресконференция по проект „Хабитат Дунав“

Стартираща пресконференция по проект „Хабитат Дунав“

На 21.09.2021 г. от 11:30 ч. в гр. Белене, в конферентната зала на Община Белене ще се проведе пресконференция, посветена на стартирането на проект „Хабитат Дунав“.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ като бенефициент по Договор № BG16M1OP002-3.030-0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“.

На пресконференцията ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

Партньор по проекта е Община Белене, като дейностите ще се изпълняват в обхвата на защитени зони от мрежата Натура 2000 BG0000247 „Никополско плато“ и BG0000396 „Персина“, на територията на МИГ Белене-Никопол.

Общата продължителност на проекта е 33 месеца.