Съобщение до медиите

Съобщение до медиите

В изпълнение на проект „Хабитат Сакар“ се установиха няколко тревожни проблема, свързани не само с природозащитното състояние на целевите видове и техните местообитания, но и с информираността на общността. Затова включихме и специални мерки в тази посока, с които ще ви запознаем специално.

Проектът „Хабитат Сакар“ се осъществява от Сдружение „Асоциация Наука за природата“ в партньорство с община Свиленград и е насочен към подобряване на природозащитното състояние на следните видове: южна блатна костенурка, червенокоремна бумка, подковонос на Мехели, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям нощник, широкоух прилеп, дългоух нощник и техните местообитания в защитените зони: Родопи – Източни, Сакар, Ждрелото на река Тунджа и Река Марица.
Планираните дейности целят преодоляване/ намаляване на негативния ефект на идентифицирани заплахи по отношение на целевите видове, съгласно докладите за тях, публикувани в информационната система за защитените зони от мрежата Натура 2000.

Планирани са 16 дейности, които таргетират показателите на целевите видове, които са отчетени в „Неблагоприятно-незадоволително“ състояние в докладите за състоянието и оценка на природозащитния статус на видовете. Седем от тях са консервационни с пряко въздействие за подобряване на местообитания на видове (създаване на противопожарни депа и обучения за заинтересованите страни, прочистване на пътища и просеки, изкуствени убежища за прилепи, възстановяване на стари чешми, влажни зони, модифициране на сгради и маркиране на биотопни дървета). Две дейности предвиждат провеждане на наблюдение на целевите видове и техните местообитания за преодоляване на една от най-сериозните заплахи – липсата на достатъчно информация.

При стартиране на природозащитен проект е необходимо освен планиране и изпълнение на подходящи консервационни дейности, насищане на публичното пространство с информация по проблема. Тя трябва да бъде ясна, точна, своевременна, достоверна, разбираема, достъпна за всички заинтересовани страни. За постигане на тези цели са предвидени следните 4 основни информационни и комуникационни дейности:

РАБОТА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:
1. Социологическо проучване на степента на информираност и нагласите на различни групи към проблематиката на проекта; дефиниране на заинтересованите страни.
2. Организиране на 3 лекции и работилници в училища за до 400 ученика: за целта експерти с педагогически опит ще запознаят учениците с видовете предмет на проекта, с мерките за тяхното съхраняване и с това как хората трябва се отнасят към тях в името на взаимноизгодното съжителство.
3. Организиране на детски 3 лагера с ученици за общо 200 деца: под формата на излети сред природата, на които експерти еколози и биолози, както и аниматори показват на учениците местообитанията на застрашените видове, както и съоръженията, изградени по настоящия проект за тяхна защита;
4. Обучение на местни заинтересовани страни, свързани с целевите видове – 5 броя за 100 души): по един семинар с представители на следните целеви групи – учители, общинска администрация, бизнес, ловци и риболовци, земеделски и горски стопани. Участниците ще бъдат запознати с проблемите на защитените видове, техниките на тяхното опазване, конкретните мероприятия и отговорността на хората в процеса и в общото съжителство; семинарите ще бъдат проведени в началото на изпълнението на проекта.
5. Организиране на фестивал „Нощ на прилепите“ с участието на музикални изпълнители, театрални състави, прожектиране на филми, фотоизложба и др.
6. Срещи с горски и земеделски стопани за опазване на биотопните дървета
7. Кръгли маси: предвиждат се 4 кръгли маси за заинтересованите страни от различни целеви групи, имащи отношение към опазването на целевите видове на територията на МИГ; по време на кръглите маси ще се обсъждат ползите от видовете за природата; целта им е както да се повиши информираността на местните заинтересовани страни относно начините на опазване на целевите видове, така и да служат за генериране на подкрепа при изпълнение на консервационните дейности.

Така дейността ще допринесе за намаляване на антропогенното въздействие върху целевите видове и местообитанията им, включително като резултат от пo-добрата информираност. Ще се осигури устойчивост на постигнатите резултати по проекта, чрез провокиране на отговорно отношение към природата у местното население.

ИЗРАБОТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ:
Учебни помагала с инструкции за часовете на класа – богато илюстрирани брошури, посветени на застрашените видове, техните местообитания и мерките за опазването им.
1. Общ наръчник за опазване на видовете. Съдържа инструкции за провеждане на дейности (строителни, ремонтни работи, саниране на сгради, земеделски работи, използване на технически средства и др.), съобразно с особеностите на застрашените видове и изискванията за тяхното опазване
2. Листовка – основни понятия и послания към широката общественост;
3. Брошура – по-задълбочена информация, свързана с животните и мерките за тяхното опазване
4. Плакат – синтезира главните послания от листовката и брошурата и е предназначен за разпространение в обществени помещения и конкретни дейности
5. Книга – представя целия проект с богат илюстративен материал от снимки, чертежи и диаграми

МЕДИЙНА КАМПАНИЯ:
1. Информация и реклама в интернет. Създаване и поддържане на:
• страници в социални медии – популяризират сайта и увеличават неговата посещаемост; споделят новини, публикувани на сайта; инициират и модерират дискусии с широката общественост по теми, свързани с предмета на проекта.
• банери в информационни сайтове
2. Външна реклама – съобщава в графично-текстова форма най-общите послания на най-широка публика: застрашените видове, техните проблеми, грижата за тях, мерки за тяхното съхранение, цели и мисия на проекта
3. Клипове за радио и телевизия с информация за дейностите и целите на проекта
4. Изработване на документален филм за застрашените видове, местообитанията им и мерките за опазването им, който ще бъде излъчван в местни телевизии.
5. Кампании за отговорно отношение към прилепи и земноводни и влечуги с регионални медии и местни заинтересовани страни – статии в местни печатни и електронни медии

ТАБЛЕТИ С ВГРАДЕНО ОБРАЗОВАТЕЛНО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
Дейността е насочена към училището, като институция за поддържане на приемственост и за развитие на обществото. То има своето специално място по отношение на създаването и прилагането на политики за насърчаване на личната отговорност на всеки за опазването на природата. Младите хора непрекъснато се сблъскват с проблеми, свързани с околната среда – било чрез медиите, или от собствен опит. В училищата тези проблеми трябва да бъдат задълбочено обсъждани и децата да бъдат стимулирани в търсенето на решения в посока за опазване на околната среда и природните ресурси, вкл. биологичното разнообразие. Важен елемент в този процес е намирането на атрактивен канал за комуникация, подходящ за възрастта на тази целева група. Използването на таблети, като форма на поднасяне на информацията, гарантира привличане на интереса на учащите и лесно и бързо възприемане на съдържанието.

В рамките на дейността се предвижда създаване на мобилно приложение с информация за целевите видове, техните местообитания и Натура 2000 зоните. Приложението ще бъде инсталирано на 1100 броя таблети, които ще бъдат подарени на учениците от общината, чрез което ще се гарантира притежанието и използването на приложението от всеки ученик. На таблетите ще бъдат качени и всички документи, свързани с проекта и засягащи целевата група. Устройствата ще могат да се ползват и по учебните предмети.