Обществени обсъждания за египетски лешояд

Обществени обсъждания за египетски лешояд

ОБЯВА

за провеждане на обществени обсъждания

на План за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г.

Сдружение „Асоциация наука за природата“ организира обществени обсъждания във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-3.020-0024-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Обществените обсъждания ще се проведат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и актуалната заповед на министъра на здравеопазването, както следва:

  • на 11.11.2021 г. от 10.00 часа в Гранд хотел Милениум София, ет. 2, зала „Айнщайн“, гр. София, бул. „Витоша“ 89Б;
  • на 17.11.2021 г. от 10.00 часа в сградата на община Благоевград, зала 22 „Септември“, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1;
  • на 23.11.2021 г. от 10.00 часа в НЧ „Съгласие – Напредък 1870”, Голяма зала – центален киносалон, гр. Котел, пл. „Възраждане“ 4;
  • на 29.11.2021 г. от 10.00 часа в НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Маджарово, ул. „Петър Ангелов“ 7;
  • на 30.11.2021 г. от 10.00 часа в Парк хотел Санкт Петербург, конферентна зала „Пълдин“, гр. Пловдив 4003, бул. „България“ 97.

За предварително запознаване с проекта на Плана за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г.“, същият е публикуван на сайта на проекта (https://neophron.sciencefornature.org/), както и е достъпен на адреса на Сдружение „Асоциация наука за природата“: гр. София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 4, ап. 7.

Моля желаещите да присъстват на обсъждането да потвърдят участието си на neophron.public@sciencefornature.org

Снимка: Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758), Рашид Рашид

[/cm