Общественo обсъжданe за калописиевия и месесточервения дланокоренници

Общественo обсъжданe за калописиевия и месесточервения дланокоренници

 

ОБЯВА

за провеждане на обществено обсъждане

на

План за действие за опазване популациите на калописиевия и месесточервения дланокоренници (Dactylorhiza kalopissii E. Nelson и D. incarnata (L.) Soó) в България за периода 2019 – 2028 г.

Сдружение „Асоциация наука за природата“ организира обществено обсъждане във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-3.020-0026-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Калописиев дланeкоренник (Dactylorhiza kalopisii E. Nelson) Месесточервен дланeкоренник (Dactylorhiza incarnata (L.) SOO) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Общественото обсъждане ще се проведе на 12.11.2021 г. от 10.00 часа в Гранд хотел Милениум София, ет. 2, зала „Айнщайн“, гр. София, бул. „Витоша“ 89Б при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и актуалната заповед на министъра на здравеопазването.

За предварително запознаване с проекта на Плана за действие за опазване популациите на калописиевия и месесточервения дланокоренници (Dactylorhiza kalopissii E. Nelson и D. incarnata (L.) Soó) в България за периода 2019 – 2028 г., същият е публикуван на сайта на проекта (https://dactylorhiza.sciencefornature.org/), както и е достъпен на адреса на Сдружение „Асоциация наука за природата“: гр. София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 4, ап. 7.

Моля желаещите да присъстват на обсъждането да потвърдят участието си на dactylorhiza.public@sciencefornature.org

Снимкa: Dactylorhiza –  Галя Велева