Обществени обсъждания за дива коза

Обществени обсъждания за дива коза

ОБЯВА

за провеждане на обществени обсъждания

на План за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.

Сдружение „Асоциация наука за природата“ организира обществени обсъждания във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-3.020-0021-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Обществените обсъждания ще се проведат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и актуалната заповед на министъра на здравеопазването, както следва:

  • на 10.11.2021 г. от 10.00 часа в Гранд хотел Милениум София, ет. 2, зала „Айнщайн“,

гр. София, бул. „Витоша“ 89Б;

  • на 18.11.2021 г. от 10.00 часа в Катарино СПА Хотел, зала „Катарино“, гр. Разлог;
  • на 24.11.2021 г. от 10.00 часа в Парк хотел Санкт Петербург, конферентна зала „Пълдин“,

гр. Пловдив 4003, бул. „България“ 97;

  • на 03.12.2021 г. от 10.00 часа Хотел Мак, „зала Мак 1“, гр. Габрово, бул. „3-ти март“ 9, Южна промишлена зона.

За предварително запознаване с проекта на Плана за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г., същият е публикуван на сайта на проекта (https://rupicapra.sciencefornature.org/), както и е достъпен на адреса на Сдружение „Асоциация наука за природата“: гр. София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 4, ап. 7.

Моля желаещите да присъстват на обсъждането да потвърдят участието си на rupicapra.public@sciencefornature.org

Снимка: Rupicarpa rupicarpa (Linnaeus, 1758), Рашид Рашид