Общественo обсъжданe за тигрова пеперуда

Общественo обсъжданe за тигрова пеперуда

 

ОБЯВА

за провеждане на обществено обсъждане

на

План за действие за опазване на популациите на Тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria) за периода 2019 – 2028 г.

Сдружение „Асоциация наука за природата“ организира обществени обсъждания във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-3.020-0054-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Обществените обсъждания ще се проведат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и актуалната заповед на министъра на здравеопазването, както следва:

  • на 15.11.2021 г. от 10.00 часа в Гранд хотел Милениум София, ет. 2, зала „Айнщайн“, гр. София, бул. „Витоша“ 89Б;
  • на 01.12.2021 г. от 10.00 часа в Парк Хотел Стара Загора, зала „Христо Танев“, гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50.

За предварително запознаване с проекта на Плана за действие за опазване на популациите на Тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria) за периода 2019 – 2028 г.“, същият е публикуван на сайта на проекта (https://euplagia.sciencefornature.org/), както и е достъпен на адреса на Сдружение „Асоциация наука за природата“: гр. София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 4, ап. 7.

Моля желаещите да присъстват на обсъждането да потвърдят участието си на euplagia.public@sciencefornature.org

Снимкa: Euplagia quadripunctaria –  Стоян Бешков