Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ


Предмет на предвидената процедура

„Изпълнение на дейности по възстановяване на стари чешми, и оформяне на естествени понижения в релефа” по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“

Описание

В обхвата на поканата са следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изпълнение на дейности по възстановяване на стари чешми“ Обособена позиция №2: „Изпълнение на дейности по оформяне на естествени понижения в релефа“ Точните изисквания към условията за изпълнение и спецификите в предмета на възлаганите дейности са посочени в приложената техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана, и са задължителни за всички кандидати и за избрания изпълнител.

Крайна дата за подаване на оферти

05.11.2021

Документи за участие

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/DetailsDownload/8b5e605f-ebf6-4171-bc8b-fa27582c3c34?type=ContractProcurementPlan&fileKey=b0a77f5c-4846-4486-8a8f-7c4cfd17bc43