Наука за природата изпълнява девет проекта за опазване на защитени животни и растения

Наука за природата изпълнява девет проекта за опазване на защитени животни и растения

 

„Асоциация Наука за природата“ изпълнява девет проекта за разработване на планове за действие за опазване на защитени животни и растения:

  1. BG16M1OP002-3.020-0049-C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на Бяло-v (Nymphalis vaualbum) за периода 2019 – 2028 г.
  2. BG16M1OP002-3.020-0053-C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на пеперудата Catopta thrips (Hübner, 1818) за периода 2019 – 2028 г.
  3. BG16M1OP002-3.020-0054-C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на Тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria) за периода 2019 – 2028 г.
  4. BG16M1OP002-3.020-0056-C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на Поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019 – 2028 г.
  5. BG16M1OP002-3.020-0057-C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019 – 2028 г.
  6. BG16M1OP002-3.020-0058-C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на Татарско диво зеле (Crambe tataria) за периода 2019 – 2028 г.
  7. BG16M1OP002-3.020-0021C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на Балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.
  8. BG16M1OP002-3.020-0024-C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г.
  9. BG16M1OP002-3.020-0026-C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на Калописиев дланeкоренник (Dactylorhiza kalopisii E. Nelson) Месесточервен дланeкоренник (Dactylorhiza incarnata (L.) SOO) за периода 2019 – 2028 г.

Проектите са финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, и бяха представени на пресконференция в пресклуба на БТА.

Първият проект е за опазване популацията на балканската дивата коза, която обитава високите части на планините само на Балканския полуостров.

Опазването на египетския лешояд е предмет на друг от проектите. Лешоядите се наричат „санитарите“ на природата, защото се хранят с мърша и предотвратяват разпространението на болести по други животни.

Проект за опазване на поточния рак също е във фокуса на работата на сдружението. Една от целите му е обществото да бъде информирано, че това е защитен вид и ловът му е забранен.

За три вида защитени пеперуди има отделни проекти – за Бяло-V, Catopta thrips и тигровата пеперуда. С цел увеличаване на знанията за тях са предвидени теренни проучвания.

Три са и проектите за опазване на защитени растения. Два от тях са за калописиевия и месесточервения дланокоренници и венериното пантофче. Това са видове орхидеи. Другият проект е за татарското диво зеле.

Разработването на плановете за действие ще даде възможност за неутрализирането или намаляването на вредните въздействия върху видовете чрез определяне на подходящи консервационни мерки и дейности.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Сдружение „Асоциация Наука за природата“ е неправителствена организация в обществена полза, работеща за опазване и възстановяване на природните местообитания и видовете чрез научнообосновани методи и подходи. Ангажирането на местните общности в опазването на биологичното разнообразие е един от основните подходи, чрез които Асоциацията извършва дейността си.