Публични покани по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура

„Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни по проект № BG16M1OP002-3.030-0002-C01 с наименование Хабитат „Дунав“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”

 Описание

В изпълнение на поръчката следва да бъдат:
• Създадени 4 противопожарни депа в населените места в НАТУРА 2000 ЗЗ BG0000247 Никополско плато и BG0000396 Персина в съответствие с приложената техническа спецификация;
• Обучени поне 40 на брой жители на територията на МИГ Белене-Никопол за борба с пожарите в зоните BG0000247 Никополско плато и BG0000396 Персина.

Точните изисквания и специфики във връзка с начина на изпълнение на дейностите/услугите са предоставени в приложената Техническа спецификация – Приложение № 1.

Крайна дата за подаване на оферти
25.02.2021

Документи за участие

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/DetailsDownload/19ed19a3-7bd3-42ce-a31e-2c41692bf620?type=ContractProcurementPlan&fileKey=2a2f6ada-c54b-4ab8-b226-4d486882f3dc