Публични покани по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура

„Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни по проект № BG16M1OP002-3.028-0001-C01 с наименование Хабитат „Сакар“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”

 Описание

В изпълнение на поръчката следва да бъдат:
• Създадени 6 броя противопожарни депа в населени места в НАТУРА 2000 на територията на МИГ Свиленград Ареал-2 в съответствие с приложената техническа спецификация;
• Обучени поне 40 жители на населени места на територията на МИГ Свиленград Ареал-2 за борба с пожарите в НАТУРА 2000 зоните BG0001032 Родопи – Източни, BG0000212 Сакар, BG0000217 Ждрелото на река Тунджа и BG0000578 Река Марица

Допълнителна информация – точните изисквания и специфики във връзка с начина на изпълнение на дейностите/услугите са предоставени в приложената Техническа спецификация – Приложение № 1

Крайна дата за подаване на оферти
25.02.2021

Документи за участие

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/DetailsDownload/38a68773-7591-49d6-8292-ef8eddfe33cd?type=ContractProcurementPlan&fileKey=a78c5962-b281-4f22-8366-1033e3a3a8dd