Приет е Планът за действие за опазване на калописиевия и месночервения дланокоренници

Приет е Планът за действие за опазване на калописиевия и месночервения дланокоренници

Утвърден е и планът за действие за опазване на популациите на калописиевия и месночервения дланокоренници (Dactylorhiza kalopissii E. Nelson и Dactylorhiza incarnata (L.) Soó). Авторите на Плана – доц. д-р Антоанета Петрова, Росен Василев, Ирина Герасимова, Диана Венкова, следваха стратегията за конкретни, измерими, реалистични и постижими дейности, за по-добро управление и постигане на по-добри бъдещи резултати.

Съвременните находища на двата вида в България са сравнително малобройни, но имат потенциал за многочислени и обширни популации. Численост от над 100 цъфтящи индивида следва да се приеме като устойчив минимум за благоприятно състояние при наличието на местообитание с площ около и над 0,1 ha, което е залегнало и като индикатор за успешно проведени дейности в Плана.

И двата вида орхидеи са силно зависими от влажните местообитания и основна заплаха е отводняването и засушаването им. За подпомагане на възобновяването на видовете в плана за действие, освен мерки за опазване на влажните местообитания, се предвиждат дейности като коситба и почистване на растителна маса, както и подсяване. За повишаване на познанията за видовете и тяхното разпространение се насърчава широкото гражданско участие.

Наука за природата създаде специален дизайн за всеки един от плановете,за да улесни ползването и разбирането от страна на бъдещите изпълнители на предвидените дейности. Екипът ни вярва, че с предложения дизайн ще постигнем по-добро възприемане на структурата и съдържанието на документа, съответно по-добро и лесно постигане на поставените в Плана цели.

Планът за действие за опазване на калописиевия и месночервения дланокоренници (Dactylorhiza kalopissii E. Nelson и Dactylorhiza incarnata (L.) Soó) за периода 2022-2031 г. в България е наличен ТУК. Надяваме се, че през следващите 10 години всяка заложена дейност ще бъде изпълнена, и ще бъдат постигнати поставените цели за подобряване състоянието на видовете.

Публикуван План за действие за опазване на калописиевия и месночервения дланокоренници (Dactylorhiza kalopissii E. Nelson и Dactylorhiza incarnata (L.) Soó) за периода 2022-2031 г. в България на страницата на МОСВ.

Планът за действие е разработен по проект BG16M1OP002-3.020-0026 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Калописиев дланeкоренник (Dactylorhiza kalopisii E. Nelson) Месесточервен дланeкоренник (Dactylorhiza incarnata (L.) SOO) за периода 2019 – 2028 г.”, финансиран от ОП “Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Снимки: Галя Велева и Росен Василев