Приет е Планът за действие за опазване на популациите на тигровата пеперуда

Приет е Планът за действие за опазване на популациите на тигровата пеперуда

През 2022 г. Министерството на околната среда и водите прие План за действие за опазване на популациите на тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria). В създаването на Плана взеха участие експерти с дългогодишен опит и познания в проучването на вида – доц. д-р Стоян Бешков и Ана Нахирнич-Бешкова от Националния природонаучен музей при БАН. По време на разработването на Плана, екипът на Наука за природата приложи стратегия и насоки за формулирането на дейностите, така че всеки индикатор да бъде конкретен, измерим, реалистичен и постижим в 10-годишния период на действие на плана. Ключова роля в съставянето на Плана имаха и всички заинтересовани страни, които взеха участие в предварителни срещи преди разработване на Плана и по време обществените обсъждания. Благодарим на всички участници за ценния принос!

Основната цел на Плана за действие за опазване на тигровата пеперуда е обвързана с подобряване на природозащитното състояние на вида. Индикатор за успешното изпълнение на плана е увеличение с поне 70% на броя защитени зони, в които видът е в благоприятно природозащитно състояние.

В плана се адресират основните заплахи за вида и местообитанията. Заложени са дейности, които имат ключова роля в опазването на местообитанията от пожари, вкл. изготвяне на обширен анализ и разработване на модел за ранно известяване за възникнали пожари, изграждане на противопожарни депа и осигуряване на наземна и летателна техника и екипи за борба с пожарите.

Наука за природата създаде специален дизайн за всеки един от плановете, за да улесни ползването и разбирането от страна на бъдещите изпълнители на предвидените дейности. Екипът ни вярва, че с предложения дизайн ще постигнем по-добро възприемане на структурата и съдържанието на документа, съответно по-добро и лесно постигане на поставените в Плана цели.

Можете да се запознаете подробно с Плана за действие за опазване на тигровата пеперуда (Euplagia quadripunctaria) в България за периода 2022 – 2031 г. с разработен дизайн тук.

Публикуван План за действие за опазване на тигровата пеперуда (Euplagia quadripunctaria) в България за периода 2022-2031 г. на страницата на МОСВ.

 

Планът за действие е разработен по проект BG16M1OP002-3.020-0054 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria) за периода 2019 – 2028 г.”, финансиран от ОП “Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Снимка: доц. д-р Стоян Бешков – Национален природонаучен музей при БАН