Обществено обсъждане за татарско диво зеле

Обществено обсъждане за татарско диво зеле

ОБЯВА

за провеждане на обществено обсъждане

на

Плана за действие за опазване на татарско диво зеле (Crambe tataria) в България

Сдружение „Асоциация наука за природата“ организира обществено обсъждане във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-3.020-0058-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на татарско диво зеле (Crambe tataria) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Общественото обсъждане ще се проведе на 29.07.2022 г. от 10.00 часа в Американския научен център в София, гр. София, ул. „Васил Петлешков“ №75.

За предварително запознаване с проекта на Плана за опазване на татарско диво зеле (Crambe tataria) в България, същият е публикуван на сайта на проекта (https://crambe.sciencefornature.org/), както и е достъпен на адреса на Сдружение „Асоциация наука за природата“: гр. София, ул. „Васил Кънчев“ №26, Бизнес център „Стефан Караджа”, вх. Д, ет. 2.

Моля желаещите да присъстват на обсъждането да потвърдят участието си на crambe.public@sciencefornature.org

Снимка: Наука за природата