Проведе се обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на татарско диво зеле (Crambe tataria)

На 29.07.2022 г. от 10:00 часа в Американския научен център в гр. София се проведе обществено обсъждане на Планa за действие за опазване на популациите на татарско диво зеле (Crambe tataria) за периода 2019 – 2028 г., в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0058-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на татарско диво зеле (Crambe tataria) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Планът за действие беше представен от един от неговите автори – д-р Георги Кунев, асистент в катедра „Ботаника“ на СУ „Св. Климент Охридски“, след като предварително беше публикуван на интернет страницата на проекта – https://crambe.sciencefornature.org/, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 1 август 2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове. Обявата за обсъждането беше публикувана в news.bg и в. „Факел Каварна“, а поканата – изпратена до широк кръг заинтересовани страни.

В общественото обсъждане участваха представители на Изпълнителна агенция по околна среда, Регионална инспекция по околна среда – Русе, и неправителствения сектор. Бяха представени важни бележки и ценни предложения по структурата и съдържанието на плана, които ще се вземат предвид в неговата окончателна редакция.