Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура

„Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни по проект № BG16M1OP002-3.028-0001-C01 с наименование Хабитат „Сакар“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”

Крайна дата за подаване на оферти

22.07.2022

Документи за участие

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/974d8a81-7459-41ed-a31a-df4d37933e00