Покана

Сдружение „Асоциация Наука за природата“ има удоволствието да Ви покани на пресконференция, на която ще бъде представен напредъкът по 9 проекта за разработване на планове за действие за опазване на популациите на видове растения и животни. Проектите са финансирани по процедура BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, с бенефициент – Сдружение „Асоциация Наука за природата“:

  1. BG16M1OP002-3.020-0021C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на Балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.
  2. BG16M1OP002-3.020-0024-C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г.
  3. BG16M1OP002-3.020-0026-C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на Калописиев дланeкоренник (Dactylorhiza kalopisii Nelson) Месесточервен дланeкоренник (Dactylorhiza incarnata (L.) SOO) за периода 2019 – 2028 г.
  4. BG16M1OP002-3.020-0049-C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на Бяло-v (Nymphalis vaualbum) за периода 2019 – 2028 г.
  5. BG16M1OP002-3.020-0053-C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на пеперудата Catopta thrips (Hübner, 1818) за периода 2019 – 2028 г.
  6. BG16M1OP002-3.020-0054-C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на Тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria) за периода 2019 – 2028 г.
  7. BG16M1OP002-3.020-0056-C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на Поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019 – 2028 г.
  8. BG16M1OP002-3.020-0057-C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019 – 2028 г.
  9. BG16M1OP002-3.020-0058-C01 Разработване на план за действие за опазване на популациите на Татарско диво зеле (Crambe tataria) за периода 2019 – 2028 г.

 

Събитието ще се състои на 02-ри септември 2022 г. (петък) от 10:00 ч. в Пресклуб БТА, бул. „Цариградско шосе“ №49.