Проведе се пресконференция за напредъка по девет проекта за разработване на планове за действие на защитени видове растения и животни

На 02.09.2022 г., от 10:00 часа, в националния пресклуб на БТА се състоя пресконференция на Сдружение „Асоциация Наука за природата“. На нея беше представен напредъкът по 9 бр. проекти за разработване на планове за действие за опазване на популациите на видове растения и животни, финансирани по процедура BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Два от плановете за действие за опазване популациите на целевите видове по проектите за десетгодишен период вече са утвърдени от министъра на околната среда и водите на 17.06.2022 г. – тези за тигровата пеперуда (Euplagia quadripunctaria) и за два вида орхидеи – калописиевия и месночервения дланокоренници (Dactylorhiza kalopissii E. Nelson и Dactylorhiza incarnata (L.) Soó. Проектите на плановете за действие за балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica), египетския лешояд (Neophron percnopterus) и поточния рак (Austropotamobius torrentium) са внесени в коригиран вариант след разглеждането им на заседание на Националния съвет за биологично разнообразие (НСБР) и се очаква тяхното утвърждаване.

По проектите за останалите четири вида (пеперудите бяло-V – Nymphalis valualbum, Catopta thrips, орхидеята венерино пантофче (Cypripedium calceolus L.) и татарското диво зеле – Crambe tataria) продължава работата по изготвяне на плановете за действие. За двата вида пеперуди предстои провеждане на обществени обсъждания, а за двата растителни вида такива вече бяха проведени през юли 2022 г. и се работи по отразяване на получените становища и предложения, след което проектоплановете бъдат внесени за разглеждане от компетентния орган – Министерството на околната среда и водите.