ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 25.11.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел „Свилена“ се проведе Междинна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“, на която бяха представени изпълнените до момента, както и предстоящите проектни дейности и резултати. Бяха излъчени и видеоклипове от работата на терен на експертите, ангажирани в полевите наблюдения на целевите за проекта видове земноводни, влечуги и прилепи.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ като бенефициент по Договор № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2”.

Партньор по проекта е Община Свиленград. Дейностите се изпълняват в обхвата на защитени зони от мрежата Натура 2000 „Родопи Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“ на територията на МИГ Свиленград Ареал.

Общата продължителност на проекта е 38 месеца.