Обява за провеждане на обществени обсъждания

Обява за провеждане на обществени обсъждания

ОБЯВА
за провеждане на обществени обсъждания
на
Плана за действие за опазване на пеперудата бяло-V (Nymphalis vaualbum) в България

Сдружение „Асоциация наука за природата“ организира обществени обсъждания във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-3.020-0049 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Бяло-v (Nymphalis vaualbum) за периода 2019-2028 г.“, финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.
Обществените обсъждания ще се проведат, както следва:
• на 20.02.2023 г. (понеделник) от 10.00 часа в Американския научен център в София, гр. София, ул. „Васил Петлешков“ №75;
• на 21.02.2023 г. (вторник) от 10.30 часа в Туристически информационен център в гр. Драгоман, ул. „Христо Ботев“ №66.

За предварително запознаване с проекта на Плана за опазване на пеперудата бяло-V (Nymphalis vaualbum) в България, същият е публикуван на сайта на проекта (https://nymphalis.sciencefornature.org/), както и е достъпен на адреса на Сдружение „Асоциация наука за природата“: гр. София, ул. „Васил Кънчев“ №26, Бизнес център „Стефан Караджа”, вх. Д, ет. 2.
Моля желаещите да присъстват на обсъжданията да потвърдят участието си в срок до 17.02.2023 г. на ел. поща: nymphalis.public@sciencefornature.org

Снимка: доц. д-р Стоян Бешков, Национален природонаучен музей – БАН