Приет е Планът за действие за опазване на балканската дива коза

Приет е Планът за действие за опазване на балканската дива коза

В началото на 2023 г. Министерството на околната среда и водите прие План за действие за опазване на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanicа Bolkay, 1925) в България за периода 2023-2032 г. В създаването на Плана взеха участие експерти с дългогодишен опит и познания в проучването на вида – доц. д-р Диана Златанова, д-р Елица Попова. По време на разработването на Плана, екипът на Наука за природата приложи стратегия и насоки за формулирането на дейностите, така че всеки индикатор да бъде конкретен, измерим, реалистичен и постижим в 10-годишния период на действие на плана. Ключова роля в съставянето на Плана имаха и всички заинтересовани страни, които взеха участие в предварителни срещи преди разработване на Плана и по време обществените обсъждания. Благодарим на всички участници за ценния принос!

Основната цел на Плана за действие за опазване на балканската дива коза е да се постигне устойчиво управление на популацията на вида. Индикатор за успешното изпълнение на плана е числеността на вида да е нарастваща в рамките на не по-малко от 10% за следващите 10 години.

В Плана са анализирани заплахите и лимитиращите фактори за дивата коза. Тези заплахи бяха оценени от участниците в работния процес по своята сила и степен на въздействие. На основата на тези заплахи са формулирани второстепенни цели и обвързани с тях мерки и дейности. Тези цели, мерки и дейности са разработени така, че ефективно да подпомагат устойчивото управление на популацията и местообитанията на балканската дива коза в България, за осигуряване на нарастваща тенденция в числеността и увеличаване на нейното разпространение.

Наука за природата създаде специален дизайн за всеки един от плановете, за да улесни ползването и разбирането от страна на бъдещите изпълнители на предвидените дейности. Екипът ни вярва, че с предложения дизайн ще постигнем по-добро възприемане на структурата и съдържанието на документа, съответно по-добро и лесно постигане на поставените в Плана цели.

Можете да се запознаете подробно с План за действие за опазване на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanicа Bolkay, 1925) в България за периода 2023-2032 г. с разработен дизайн ТУК.

Публикуван План за действие за опазване на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanicа Bolkay, 1925) в България за периода 2023-2032 г.  на страницата на МОСВ.

 

Планът за действие е разработен по проект № BG16M1OP002-3.020-0021 „Разработване на план за действие за опазване на популацията на балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.