Приет е Планът за действие за опазване на египетския лешояд

Приет е Планът за действие за опазване на египетския лешояд

В началото на 2023 г. Министерството на околната среда и водите прие План за действие за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) в България за периода 2023 – 2032 г. В създаването на Плана взеха участие експерти с дългогодишен опит и познания в проучването на вида – д-р Стоян Николов, д-р Владимир Добрев, д-р Волен Аркумарев, д-р Добромир Добрев и Елица Иванова. Ключова роля в съставянето на Плана имаха и всички заинтересовани страни, които взеха участие в предварителни срещи преди разработване на Плана и по време обществените обсъждания. Благодарим на всички участници за ценния принос!

Основната цел на Плана за действие за опазване на египетския лешояд е да се постигне стабилизирана национална популация в краткосрочен план и да са създадени солидни предпоставки за нейния положителен прираст в дългосрочен план. Индикатор за успешното изпълнение на плана е популационната тенденция да е ≥1.

Мащабни и задълбочени изследвания през последните 10 г. върху различни аспекти от биологията и екологията на вида помагат да се установят и приоритизират основните заплахи и лимитиращи фактори. През последните 10 г. са положени интензивни усилия за опазването на вида в България. Въпреки усилията, намаляването на популацията е забавено, но не и спряно. Това налага обновяване на визията за опазването на вида и залягането на предложените в Плана природозащитни дейности.

Наука за природата създаде специален дизайн за всеки един от плановете, за да улесни ползването и разбирането от страна на бъдещите изпълнители на предвидените дейности. Екипът ни вярва, че с предложения дизайн ще постигнем по-добро възприемане на структурата и съдържанието на документа, съответно по-добро и лесно постигане на поставените в Плана цели.

Можете да се запознаете подробно с План за действие за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) в България за периода 2023 – 2032 г. с разработен дизайн ТУК.

Публикуван План за действие за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) в България за периода 2023 – 2032 г.  на страницата на МОСВ.

 

Планът за действие е разработен по проект № BG16M1OP002-3.020-0024 „Разработване на план за действие за опазване на популацията на египетски лешояд (Neophron percnopterus)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Снимка: Светослав Спасов