Обява за провеждане на обществени обсъждания

Обява за провеждане на обществени обсъждания

ОБЯВА

за провеждане на обществени обсъждания

на

Плана за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips (Hübner, 1818) в България

Сдружение „Асоциация наука за природата“ организира обществени обсъждания във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-3.020-0053 „Разработване на план за действие за опазване пеперудата Catopta thrips (Hübner, 1818) за периода 2019 – 2028 г.”, финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Обществените обсъждания ще се проведат, както следва:

  • на 09.03.2023 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Американския научен център в София, гр. София, ул. „Васил Петлешков“ №75;
  • на 10.03.2023 г. (петък) от 11:00 часа в гр. Балчик, хотел „Мистрал“, ул. „Приморска“ №8Б.

За предварително запознаване с проекта на Плана за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips в България, същият е публикуван на сайта на проекта (https://catopta.sciencefornature.org/), както и е достъпен на адреса на Сдружение „Асоциация наука за природата“: гр. София, ул. „Васил Кънчев“ №26, Бизнес център „Стефан Караджа”, вх. Д, ет. 2.

Моля желаещите да присъстват на обсъжданията да потвърдят участието си в срок до 07.03.2023 г. на ел. поща: catopta.public@sciencefornature.org

Снимка: доц. д-р Стоян Бешков – Национален природонаучен музей при БАН