Проведоха се две обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на популациите на пеперудата Бяло-v

Проведоха се две обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на популациите на пеперудата Бяло-v

На 20.02.2023 г. в Американския научен център в София, и на 21.02.2023 г. в Туристическия информационен център в гр. Драгоман, се проведоха обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на популациите на пеперудата Бяло-v (Nymphalis vaualbum), в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0049-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Бяло-v (Nymphalis vaualbum) за периода 2019 – 2028 г.“. Проектът е финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Планът за действие беше представен от неговите автори – доц. д-р Стоян Бешков и Ана Нахирнич-Бешкова от Националния природонаучен музей при Българската академия на науките, след като предварително беше публикуван на интернет страницата на проекта – https://nymphalis.sciencefornature.org/, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 1 август 2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове. Обявата за обсъждането беше публикувана в www.24chasa.bg и в. „24 часа“, а поканата – изпратена до широк кръг заинтересовани страни.

На обществените обсъждания присъстваха представители на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, представители на неправителствения сектор и други заинтересовани страни. Бяха представени важни бележки и ценни предложения по структурата и съдържанието на плана, които ще се вземат предвид в неговата окончателна редакция.

Снимка: доц. д-р Стоян Бешков, Национален природонаучен музей – БАН