Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура

„Маркиране на биотопни дървета по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.028-0001, с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Свиленград Ареал-2“

Крайна дата за подаване на оферти

17.02.2023 

Документи за участие

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/3039c80c-ec8c-435f-b7fb-4c7aec7df421