Проведоха се две обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips в България

Проведоха се две обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips в България

На 09.03.2023 г. от 10.00 ч. в Американския научен център в София, ул. „Васил Петлешков“ №75, и на 10.03.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Балчик, в хотел „Мистрал“, ул. „Приморска“ №8Б, се проведоха обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips в България, в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0053-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Catopta thrips (Hübner, 1818) за периода 2019 – 2028 г.“. Проектът е финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Планът за действие беше представен от неговите автори – доц. д-р Стоян Бешков и Ана Нахирнич-Бешкова от Националния природонаучен музей при Българската академия на науките, след като предварително беше публикуван на интернет страницата на проекта – https://catopta.sciencefornature.org/, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 1 август 2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове. Обявата за обсъждането беше публикувана в https://www.24chasa.bg/ и в. „24 часа“, а поканата – изпратена до широк кръг заинтересовани страни.

На обществените обсъждания присъстваха представители на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Министерството на околната среда и водите, Лесозащитна станция – Варна, неправителствения сектор и други заинтересовани страни. Бяха представени важни бележки и ценни предложения по структурата и съдържанието на плана, които ще се вземат предвид в неговата окончателна редакция.

Снимка: доц. д-р Стоян Бешков – Национален природонаучен музей при БАН