В Белене се проведе заключителна пресконференция по проект „Хабитат Дунав“

На 14.09.2023 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на Община Белене се проведе заключителна пресконференция, на която заинтересованите страни бяха запознати с резултатите от изпълнението на проект „Хабитат Дунав“. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“, с партньор: Община Белене. Проектът включваше проучвателни, консервационни и информационни дейности, сред които: теренни проучвания на жабата червенокоремна бумка, обикновената блатна костенурка и дунавския гребенест тритон, както и на пет вида прилепи. За подобряване на условията за тези животни бяха положени усилия за повишаване качеството на техните местообитания, в т.ч. бяха изпълнени противопожарни мероприятия и мерки. Бяха възстановени и реновирани 5 стари чешми и бяха изградени 5 понижения в релефа, които бяха превърнати в микроводоеми. За да се повиши обществената осведоменост и да се създаде положителна нагласа у местните хора към целевите видове животни, бяха организирани редица образователни и информационни дейности, насочени към различни групи заинтересовани лица – деца и младежи, земеделски и горски стопани, представители на местния бизнес и други всички заинтересовани местни жители. Бяха създадени и разпространени разнообразни печатни материали, вкл. листовка, брошура, плакат, учебно помагало, наръчник за опазване на видовете и др. Бяха организирани редица събития, сред които Фестивал „Нощ на прилепите“ в гр. Белене. Голям интерес предизвика и представената по време на фестивала фотоизложба с авторски фотографии на целевите видове, техните местообитания и основните заплахи, които ги застрашават. Проектът беше изпълнен в обхвата на община Белене, в защитени зони от мрежата Натура 2000 BG0000247 „Никополско плато“ и BG0000396 „Персина“. Проект „Хабитат Дунав“ BG16M1OP002-3.030-0002 е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура за подбор на проекти No BG16M1OP002-3.030 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол“.

Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалната му интернет страница: https://habitatdunav.eu/.