В Свиленград се проведе заключителна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“

На 25.09.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Свиленград, гр. Свиленград, бул. „България“ No32, се проведе пресконференция за запознаване на обществеността чрез медиите с постигнатите резултати от изпълнението на дейностите по проект „Хабитат Сакар“. Събитието се организира от „Клевър солушънс“ ЕООД в рамките на проектната дейност „Работа със заинтересовани страни“.

Проектът включваше проучвателни, консервационни и информационни дейности, сред които: теренни проучвания на жабата червенокоремна бумка, каспийската блатна костенурка, както и на девет вида прилепи. За подобряване на условията за тези животни бяха положени усилия за повишаване качеството на техните местообитания, в т.ч. бяха изпълнени противопожарни мероприятия и мерки. Бяха реновирани 5 стари чешми и бяха изградени 29 понижения в релефа, които бяха превърнати в микроводоеми. Бяха модифицирани 15 стари военни бункера с цел условията в тях да бъдат подходящи за прилепите. В допълнение, за осигуряване на допълнителни места за убежища бяха поставени къщички за прилепи, а стари биотопни дървета бяха маркирани със специален знак, за да бъдат запазени като важни за прилепите и биоразнообразието изобщо.

За да се повиши обществената осведоменост и да се създаде положителна нагласа у местните хора към целевите видове животни, бяха организирани редица образователни и информационни дейности, насочени към различни групи заинтересовани лица – деца и младежи, земеделски и горски стопани, представители на местния бизнес и други всички заинтересовани местни жители. Бяха създадени и разпространени разнообразни печатни материали, вкл. листовка, брошура, плакат, учебно помагало, наръчник за опазване на видовете и др. Бяха организирани редица събития, сред които Фестивал „Нощ на прилепите“ в гр. Свиленград. Голям интерес предизвика и представената по време на фестивала фотоизложба с авторски фотографии на целевите видове, техните местообитания и основните заплахи, които ги застрашават. Беше създадено образователно мобилно приложение с интересна информация за целевите видове животни.

Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата, а партньор – Община Свиленград. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“. Общата продължителност на проекта е 38 месеца, с период на изпълнение: 06.10.2020 – 31.12.2023 г.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 572 665,75 лв., от които 85% (3 886 765,89 лв.) европейско и 15% (685 899,86 лв.) национално съфинансиране.