Приет е Планът за действие за опазване на татарското диво зеле

Приет е Планът за действие за опазване на татарското диво зеле

През 2023 г. Министерството на околната среда и водите прие План за действие за опазване на татарско диво зеле (Crambe tataria Sebeók) в България за периода 2024-2033 г. В създаването на Плана взеха участие експерти с дългогодишен опит и познания в проучването на вида – д-р Росен Цонев, Чавдар Гусев и д-р Георги Кунев. По време на разработването на Плана, екипът на Наука за природата приложи стратегия и насоки за формулирането на дейностите, така че всеки индикатор да бъде конкретен, измерим, реалистичен и постижим в 10-годишния период на действие на плана. Ключова роля в съставянето на Плана имаха и всички заинтересовани страни, които взеха участие в предварителни срещи преди разработване на Плана и по време обществените обсъждания. Благодарим на всички участници за ценния принос!

Основната цел на Плана за действие за опазване на татарско диво зеле е да се oсигури на опазването и устойчивото съществуване на популациите, генетичния фонд и местообитанията на вида. постигне устойчиво съществуване на популациите и местообитанията на вида. Индикатор за успешното изпълнение на плана е съществуващите популации да се опазват надеждно териториално и в живи колекции и семенни банки за дългосрочно съхранение.

В плана се адресират основните заплахи за вида и местообитанията. Заложени са дейности, които имат ключова роля в опазването и поддържането на оптимални условия на местообитанията на вида, както и дейности, насочени към повишаване на числеността на популациите, вкл. създаване на колекции (in vivo и in vitro),  възстановяване на изчезналии популации и др. 

Наука за природата създаде специален дизайн за всеки един от плановете, за да улесни ползването и разбирането от страна на бъдещите изпълнители на предвидените дейности. Екипът ни вярва, че с предложения дизайн ще постигнем по-добро възприемане на структурата и съдържанието на документа, съответно по-добро и лесно постигане на поставените в Плана цели.

Можете да се запознаете подробно с План за действие за опазване на татарско диво зеле (Crambe tataria Sebeók) в България за периода 2024-2033 г. с разработен дизайн ТУК.

Публикуван План за действие за опазване на татарско диво зеле (Crambe tataria Sebeók) в България за периода 2024-2033 г.  на страницата на МОСВ.

 

Планът за действие е разработен по проект № BG16M1OP002-3.020-0058 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Татарско диво зеле (Crambe tataria) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Снимка: Валентин Златанов