Приет е Планът за действие за опазване на венериното пантофче

Приет е Планът за действие за опазване на венериното пантофче

През 2023 г. Министерството на околната среда и водите прие План за действие за опазване на венериното пантофче (Cypripedium calceolus L.) в България за периода 2024-2033 г. В създаването на Плана взеха участие експерти с дългогодишен опит и познания в проучването на вида – доц. д-р Антоанета Петрова, Ирина Герасимова, Росен Василев, Диана Венкова . По време на разработването на Плана, екипът на Наука за природата приложи стратегия и насоки за формулирането на дейностите, така че всеки индикатор да бъде конкретен, измерим, реалистичен и постижим в 10-годишния период на действие на плана. Ключова роля в съставянето на Плана имаха и всички заинтересовани страни, които взеха участие в предварителни срещи преди разработване на Плана и по време обществените обсъждания. Благодарим на всички участници за ценния принос!

Основната цел на Плана за действие за опазване на венериното пантофче е да се постигне устойчиво съществуване на популациите и местообитанията на вида. Индикатор за успешното изпълнение на плана е популациите на вида да са запазили или увеличили числеността си.

В плана се адресират основните заплахи за вида и местообитанията. Заложени са дейности, които имат ключова роля в опазването и поддържането на оптимални условия на местообитанията на вида, както и дейности, насочени към повишаване на числеността на популациите, вкл. асимбионтно (in vitro) размножаване, реинтродукция, изкуствено опрашване и др. 

Наука за природата създаде специален дизайн за всеки един от плановете, за да улесни ползването и разбирането от страна на бъдещите изпълнители на предвидените дейности. Екипът ни вярва, че с предложения дизайн ще постигнем по-добро възприемане на структурата и съдържанието на документа, съответно по-добро и лесно постигане на поставените в Плана цели.

Можете да се запознаете подробно с План за действие за опазване на венериното пантофче (Cypripedium calceolus L.) в България за периода 2024-2033 г. с разработен дизайн ТУК.

Публикуван План за действие за опазване на венериното пантофче (Cypripedium calceolus L.) в България за периода 2024-2033 г.  на страницата на МОСВ.

 

Планът за действие е разработен по проект № BG16M1OP002-3.020-0057 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Снимка: Иван Костадинов