ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 17.11.2023 г. от 14:30 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел „Свилена“, ще се проведе пресконференция за приключване на изпълнението на проект „Хабитат Сакар“, на която ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ като бенефициент по Договор No BG16M1OP002-3.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда2014-2020 г.”, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2”.

Партньор по проекта е Община Свиленград. Дейностите се изпълняват в обхвата на защитени зони от мрежата Натура 2000 „Родопи Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“ на територията на МИГ Свиленград Ареал.

Общата продължителност на проекта е 38 месеца.