Помогнете за опазването на лалугерите в България

€ 0

Цел на кампанията

0

Дарения

€ 0 остават
Дарени0%

Помогнете за опазването на лалугерите в България

За лалугерите и опазването им

Лалугерът е дребен наземен бозайник от семейство „Катерици“. Живее на колонии, където прави сложна система от дупки и тунели, в които се укрива от хищници, ражда малки и презимува в хибернация.

Ендемичен вид е за Централна и Югоизточна Европа и в момента популацията му е фрагментирана и сериозно намалява в целия му ареал. Лалугерът е важна част от екосистемите, тъй като е в основата на хранителната верига и от наличието му зависят други популации на редки и застрашени видове като ловен сокол, царски орел, степен пор, пъстър пор, скален орел и др.

Екипът на Фондация „Наука за природата“ провежда проучване на разпространението на лалугерите в България от 2006 г. Регистрираните колонии на вида за последните 11 години са многобройни. За съжаление, не са малко и регистрираните изчезнали и унищожени лалугерови колонии. Данните от проучванията се съхраняват в националната база данни за лалугера, поддържана от д-р Йордан Кошев (ИБЕИ – БАН).

През 2017 г. стартира проучване на лалугерите в природните паркове „Витоша“, „Българка“, „Врачански Балкан“ и „Сините камъни“. През последните години благодарение на финансиране от оперативна програма „Околна среда 2007 – 2014“ бяха извършени дейности по възстановяване на лалугерите, чрез реинтродукция и подпомагане на планинското животновъдство. Предварителните резултати и намирането на жизнени колонии на лалугери в четирите парка от изследването показват успех на тези дейности. Изследването е част от дисертацията на Мария Качамакова (ИБЕИ – БАН) на тема „Адаптация на европейския лалугер (Spermophilus citellus) при транслокации на индивиди в България“.

Как да бъда полезен?

Ако искате да помогнете за опазването на лалугерите в България, можете да го направите по няколко начина:

  • Споделете с нас Вашите наблюдения на лалугери на info@sciencefornature.org или телефон 0877764110. Те ще намерят място в националната база данни за вида и ще бъдат използвани за проучването и опазването му.
  • Ако забележите унищожаване на лалугерова колония, например чрез разораване, изгаряне или застрояване, моля, сигнализирайте на info@sciencefornature.org или телефон 0877764110. Ние ще се погрижим информацията да достигне до Регионалната инспекция по околната среда и водите и ще вземем мерки за предотвратяването на случващото се, възстановяване на местообитанието или спасяване на животните.
  • Можете да дарите пари за закупуване на земя с лалугерови колонии. На всеки събрани 500 лв. ние ще закупим 1 декар пасище, обитавано от лалугери. Целта на инициативата е да създадем мрежа от територии, в които видът е защитен от основни заплахи като разораване, опожаряване, залесяване и застрояване.