План за действие за опазване на венериното пантофче в България за периода 2022-2031 г.

Проектът е по приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” (ОПОС 2014 – 2020 г.), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 99 999.64 лв., от които 15% (14 999.95 лв.) национално и 85% (84 999.69 лв.) европейско съфинансиране. Проектът включва изготвяне на план за действие за опазване на популациите на венерина пантофка (Cypripedium calceolus).

Проект № BG16M1OP002-3.020-0057 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019 – 2028 г.“

Снимка: Иван Костадинов

Царство  Plantae
Отдел  Spermatophyta
Клас  Monocotyledonae
Семейство  Orchidaceae
Род Cypripedium

Венерино пантофче

Cypripedium calceolus (Linnaeus, 1753)

Венерината пантофка безспорно е приета за най-красивата сред европейските орхиде-и. Видът не произвежда  нектар и се опрашва от ципокрили насекоми, привлечени от сладкия аромат на цвета. У нас е част от екосистемите на смесени гори от черен бор, бяла ела и бук и е критично застрашен от изчезване. Опазването на вида и неговите местообитания ще гарантира разнообразието от екосистемни услуги за човека – екологични, икономически, социални и културни, като по този начин подобрява качеството му на живот.


Описание на вида

Венерината пантофка е многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище. Стъблата на вида са високи до 50 cm, с къси власинки, в основата с 2 до 3 кафяви влагалища. Видът е с 3 до 5 листа, с дължина 10 – 15 cm, елиптични до овални, заострени, покрити с къси власинки. Съцветията са с един, рядко с 2 – 3 цвята, а под цветовете има тясно ланцетен лист. Цветът е двуполов, с една плоскост на симетрия, чашелистчетата и страничните венчелистчета са ланцетни, червено-кафяви, от 3,5 до 5 cm, устната е с характерна форма на пантофка, откъдето и произлиза името на вида. Пантофката е лимоненожълта, с червени точици в основата си, около 3 cm. Колонката е с 2 тичинки, странично разположени и плодът е кутийка, която се отваря по 3 ръба.

Стъблo
до 50 cm

Дължина на листата
10-15 cm

Брой на листата
3-5 броя

Съцветие
1, рядко 2-3 цвята

Разпространение и местообитания

Венерината пантофка е вид, разпространен в северните и умерени ширини на Евразия и Северна Америка, а в България се среща в Родопи до 1400 m н.в. Подходящи местообитания за вида са иглолистни, смесени и широколистни гори; храсталаци и горски поляни; ливади, често с богати на варовик почви. Сравнително толерантен по отношение на светлината. 

Размножаване и биологични особености

Надземното развитие на венерината пантофка започва през април, а цъфтежът е от края на май до втората половина на юни. Отделните цветове траят до 10 дни. Опрашва се от ципокрили насекоми. Размножава се със семена, рядко и вегетативно. Някои индивиди, особено младите, могат да не развият надземни стъбла в продължение от 1 до 3 години. Това състояние на покой е характерно за салеповите растения и се осъществява благодарение на симбиоза с гъби – микоризообразуватели.

Заплахи

Заплахите за популациите на венерината пантофка включват: засушаване на климата и климатичните промени; горските пожари, които директно разрушават находищата на вида, както и водят до промяна на почвените и атмoсферните условия; бране на цветовете. През годините нарушаването на популациите води до тяхната ниска численост и плътност, което понастоящем затруднява подобряването на състоянието на вида.

Природозащитно състояние

Червена книга на Република България
критично застрашен вид

Закон за биологичното разнообразие
Приложение №2 и №3

Директива на Съвета №92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Приложение II

Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна, и природните местообитания (Бернска конвенция)
Приложение I

Дейности по проекта

1. Изготвяне и съгласуване на задание за разработване на План за действие за опазване на популациите на венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019-2028 г.
2. Разработване на план за действие за опазване на популациите на венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019-2028 г.
3. Организиране и провеждане на обществени обсъждания
4. Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки

Източници

Закон за биологичното разнообразие
Червената книга на Република България
Оценки на венерина пантофка на биогеографско ниво в ЕС
Директива на Съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна, и природните местообитания (Бернска конвенция)
Jakubska-Busse, A.; Tsiftsis, S.; Śliwiński, M.; Křenová, Z.; Djordjević, V.; Steiu, C.; Kolanowska, M.; Efimov, P.; Hennigs, S.; Lustyk, P.; Kreutz, K. How to Protect Natural Habitats of Rare Terrestrial Orchids Effectively: A Comparative Case Study of Cypripedium calceolus in Different Geographical Regions of Europe. Plants 2021, 10, 404. https://doi.org/10.3390/plants10020404

Снимки: Cypripedium calceolus – Algirdas; Aivar Ruukel; Björn S.