План за действие за опазване на калописиевия и месночервения дланокоренници за периода 2022-2031 г. в България

Проектът е по приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” (ОПОС 2014 – 2020 г.), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.  Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 98 039.98 лв., от които 15% (14 706.00 лв.) национално и 85% (83 333.98 лв.) европейско съфинансиране. Проектът включва изготвяне на план за действие за опазване на популациите на калописиев дланeкоренник (Dactylorhiza kalopissii) и месесточервен дланoкоренник (Dactylorhiza incarnata). 

Проект № BG16M1OP002-3.020-0026 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Калописиев дланeкоренник (Dactylorhiza kalopisii E. Nelson) Месесточервен дланeкоренник (Dactylorhiza incarnata (L.) SOO) за периода 2019 – 2028 г.“ 

Калописиев и месночервен дланокоренник

Видовете от род Dactylorhiza имат важна роля за местообитанията, в които се срещат. Техният жизнен цикъл е преплетен неразривно с други организми, като формира по този начин множество връзки между отделни елементи на хабитата. За развитието на тези растенията от голямо значение са симбиотичните им отношения с микоризни гъби. Семената се развиват благодарение на осигуряваните от гъбите биогенни вещества. Видовете от рода не образуват нектар, но се опрашват от специфични видове насекоми, които биват привличани от аромата на храна, отделян от цветовете на растението.

Видовете дланокоренници, въпреки различните си разпространение и консервационен статус, имат еднакво важно значение за природозащитата: те са индикатори за здрави и оптимално функциониращи екосистеми.

План за действие за периода 2022-2031 г.

Приложения – виж тук

Резюме – виж тук


Снимка: Галя Велева

Царство  Plantae
Отдел  Spermatophyta
Клас  Monocotyledonae
Семейство  Orchidaceae
Род Dactylorhiza

Калописиев дланoкоренник

Dactylorhiza kalopissii (E. Nelson)

Калописиевият дланокоренник е многогодишно тревисто растение с розови до светлолилави цветове, двуполови. Съцветието е цилиндрично и гъсто, листата им – едноцветни, зелени с ланцетна форма, а стъблото е кухо. Устната е неясно триделна, плоска, изпъстрена с дребни точици. Шпората е тясноконична. Плодът e кутийка.

Стъбло
20–60 cm

Листа
4-9 броя

Съцветие
20–30 (45) цвята

Шпора
8-12 mm


Снимка: Антоанета Петрова

Царство  Plantae
Отдел  Spermatophyta
Клас  Monocotyledonae
Семейство  Orchidaceae
Род Dactylorhiza

Месесточервен дланoкоренник

Dactylorhiza incarnata ((L.) Soó, 1962)

Месесточервеният дланокоренник е многогодишно тревисто растение, геофит с две грудки, с дребни месесто-розови цветове. Съцветието е по-късно цилиндрично, с повече цветове, листата им са зелени без напетняване, с ланцетна форма, а стъблото е кухо. Устната е почти ромбична, слабо 3-делна, огъната, напетнена с чертички и точици. Шпората е конична. Плодът е кутийка.

Стъбло
15-80 cm

Листа
4-8 броя

Съцветие
30–60 (100) цвята

Шпора
5-9 mm

Разпространение

Калописиев дланокоренник

Месесточервен дланoкоренник

Видът е балкански ендемит. Разпространен е на територията на Гърция и България. В България популациите му са с локално разпространение. Среща в Стара планина, Средна гора, Родопи и Тунджанска хълмиста равнина.

Видът е широко разпространен в Европа и Азия: от Ирландия и Португалия до Сибир и Китай. В България се среща в Западна Стара планина, Софийски район, Витошки район, Пирин, Рила, Средна гора и Западни Родопи.

Местообитания

Калописиев дланокоренник

Месесточервен дланoкоренник

Калописиевият дланокоренник се среща в силно преовлажнени, мочурливи ливади и приизворни мочурища в низинния и нископланинския пояс. Видът е светлолюбив и се среща на места с алкална до неутрална почва.

Месесточервеният дланoкоренник се среща по влажни до мочурливи ливади. Почвата може да е алкална, също така и кисела. По индикаторите на Ellenberg, видът е взискателен към светлина (индикатор за светлина: 8/10), хигрофилен (индикатор за влага: 8/10) и се среща главно в места, бедни на хранителни вещества (индикатор за хранителни вещества: 2/10).

Размножаване и биологични особености

Калописиев дланокоренник

Месесточервен дланoкоренник

Основният сезон на цъфтеж е през май-юли. Размножава се със семена и се опрашва се от насекоми. Семената на вида са дребни, с недоразвит зародиш и имат способност за прелитане на значителни разстояния. Наблюдава се вегетативно развитие, като при ежегодното възобновяване от една грудка се развиват две нови (дъщерни) грудки.

Основният сезон на цъфтеж е от края на май до края на юни, а плодовете му узряват в края на август. Опрашителите на месесточервения дланoкоренник са медоносните пчели и земните пчели. Поради изключително малките му семена, вятърът е доминиращ в разпръскването на семена. Видът също така може да се размножава вегетативно, като създава дъщерни грудки.

Заплахи

Калописиев дланокоренник

Месесточервен дланoкоренник

Основна заплаха за вида е промяната на неговите местообитания, което води до ограничаване на разпространението на вида. Промяна на хидрологичния режим (засушаване на ливадите), коситба, която води до нарушаване на размножаването, паша на домашни животни и други фактори влошават състоянието на популациите на калописиевия дланокоренник.

Основни заплахи за вида са промяната в режима на земеползване и хидрологичният режим на находищата (засушаване на ливади). Използването на пестициди и торове, разораването на ливадите, превръщането им в интензивни пасища променят условията на средата, нарушавайки естествените местообитания на месесточервения дланокоренник.

Природозащитно състояние

Калописиев дланокоренник

Месесточервен дланoкоренник

Червена книга на Република България
критично застрашен

Закон за биологичното разнообразие
Приложение №2 и №3

Директива на Съвета №92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Приложение II

Червена книга на Република България
критично застрашен

Закон за биологичното разнообразие
Приложение №3

Дейности по проекта

1. Изготвяне на план за действие за видовете орхидеи Dactylorhiza kalopissii и Dactylorhiza incarnata
2. Организиране и провеждане на обществени обсъждания
3. Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки

Източници

Закон за биологичното разнообразие
Директива на Съвета №92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Червена книга на Република България – калописиев дланокоренник
Червена книга на Република България – месесточервен дланокоренник
Оценка на Калописиевия дланокоренник на биогеографско ниво в ЕС
Schrautzer, J., Fichtner, A., Huckauf, A., Rasran, L., Jensen, K., 2010. Long-term population dynamics of Dactylorhiza incarnata (L.) Soó after abandonment and re-introduction of mowing.

Снимки: Dactylorhiza – Антоанета Петрова; Галя Велева; Ivar Leidus; Joachim Lutz; BioMaik90; gailhampshire via Flickr.com (accessed on 23.6.2021)